ÉSZAK GYÖNGYSZEME, SZENTPÉTERVÁR I.

ÉSZAK GYÖNGYSZEME, SZENTPÉTERVÁR I.

Észak-Európa
Oroszország és a Baltikum
Petrodvorec káprázatos szökőkútrendszere
156.500 Ft-tól 160.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
5 nap / 4 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szállással Szentpétervárig és vissza, Orosz­or­szág­ban lég­kon­dicio­nált autóbusszal.
Megjegyzés: Budapest és Szentpétervár között van ugyan közvetlen repülőjárat, de a ka­ta­ló­gu­sunk zárásakor érvényes menetrendje nem kedvező. Ha azt választottuk volna, akkor sem az első, sem az utolsó napon nem lenne sem­mi­lyen programra le­he­tő­ség.

Szállás

4 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos, városközponthoz közeli szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Időpontok

Részvételi díjak

2015. júl. 4-8. 160.500 Ft
+ reptéri ill.
2015. aug. 16-20. 156.500 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 januárjában kb. 59.000 Ft, de ez az összeg az indulásig változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 4 éj­sza­kai szállást reggelivel, a regisztrációs díjat, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az eluta­zástól a hazaérkezésig és a helyi idegenvezetéseket, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:26.200 Ft
(4 vacsora)
 
Egyágyas felár:48.700 Ft
 
Vízumdíj:19.000 Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízumügyintézés miatt útlevelüket az utazást megelőző egy hó­nap­ban nélkülözniük kell. A vízumhoz a haza­uta­zástól számítva még min. 6 hónapig ér­vé­nyes útlevélre van szük­ség, melyben leg­alább 2 egymás melletti üres oldal található. Kérjük, jelentkezéskor ér­dek­lőd­jön irodánkban a ví­zum­ügy­in­tézés rész­le­tei­ről!

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Szentpétervár, Észak-Európa leg­na­gyobb városa, a nagy­ha­talmú orosz cárok egykori szék­helye egye­dül­álló műem­lé­kekkel rendel­kezik. A Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs a világ egyik leg­gaz­da­gabb múzeuma, de kiemel­kedő látvá­nyos­ságnak számít például a Péter-Pál-erőd, az Izsák-szé­kes­egy­ház, a nemrég gyönyö­rűen felújított „Véren Megváltó” temploma, vagy a híres sugárút, a Nyevszkij proszpekt. A város mo­nu­men­tá­lis méretű palo­táinak látvá­nya a legjobban a csator­nákon közle­kedő séta­ha­jókról élvez­hető.
Sok turista számára a leg­na­gyobb élményt a város környéki cári kastélyok meg­te­kin­té­se jelenti, hisz fényű­zésben még az abszo­lu­tizmus korának fran­cia kirá­lyai sem verse­nyez­hettek az orosz cárok­kal.
Igaz, hogy 1991-ben a város nevét Lenin­grádról vissza­vál­toz­tatták Szent­pé­ter­várra, de azért a helyiek jó része továbbra is elége­detten nyugtázza, hogy a város külön­böző részein még állnak a Lenin szobrok.

1. nap: Szentpétervár

Elutazás Ferihegyről egyszeri átszállással Szent­pé­ter­várra. Az előzetes menet­rend szerint érkezés a délu­táni órákban.
Az autó­bu­szos vá­ros­né­zés során ezen a napon első­sorban a belváros nyugati részével ismer­kedünk (Marijinszkij-színház, Bronzlovas szobra, Szenátus palo­tája, Admi­ralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Akadémia, Sztrelka a Rosztrum-oszlo­pokkal és a Tőzsde­pa­lotával stb.).
Szállás Szentpéterváron (4 éj).

2. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Délelőtt Puskin városában, a Carszkoje Szelo bir­to­kon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját néz­zük meg. A palota homlok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­dezett termek közül a Boros­tyán­szoba a leghí­resebb, az oroszok a világ 8. csodájának tart­ják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a beren­de­zése legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fele­sége akko­riban beutazták fél Európát, és rengeteg műkin­cset vásá­roltak a kastély díszí­té­sére.
Ezt követően vissza­utazunk Szent­pé­ter­várra, ahol egy séta­ha­jó­záson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón.

3. nap: Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlat­ve­zetés kere­tében nézzük meg az Ermitázs legfon­to­sabb kincseit. Megte­kintjük a Téli Palota fényűző repre­zen­tatív termeit és a „Nyu­gat művé­szete” gyűjte­ményt, mely magában fog­lal­ja például az itáliai rene­szánsz festők és a francia impresszi­onisták alko­tá­sait is. Ezután 1-2 órás szabad program követ­kezik az Ermitázsban (idegen­ve­zetőnk útmu­ta­tásai alapján), majd utasaink vá­laszt­hat­nak: vagy egyénileg baran­golnak tovább az Ermitázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétát tesz­nek a város főut­cáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten. A séta közben le­he­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazi­likára emlé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a mese­szép „Véren megváltó” temploma meg­lá­to­ga­tá­sá­ra is.
Fakultatív program: Orosz folklór est
A fakultatív program ára: 10.800 Ft (garantált in­dulás).

4. nap: Szentpétervár

Folytatjuk az első napon megkezdett autó­bu­szos vá­ros­né­zést, ezúttal főleg a belváros keleti részével ismer­ke­dünk (Szmolnij-komplexum, Tauriszi palota, Cirkusz, Nyári kert, Mars-mező, Nagy Mecset stb.). Később láto­gatást teszünk Szent­pé­tervár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (belse­jé­ben gyönyörű moza­ikok, freskók, márvá­nyok, szob­rok, aranyo­zások és érdekes kiál­lí­tások). A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a Péter-Pál-erődöt is. A Néva egy szigetét szinte teljesen elfog­laló épít­ményben jópár neve­ze­tesség talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban vannak a Szent­pé­ter­váron ural­kodó orosz cárok sírem­lékei (Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivégzett II. Miklósig).
Délután le­he­tő­ség sétára, vásár­lásra a Nyevsz­kij prosz­pekten. Aki inkább még további ne­ve­zetes­sé­gek megis­me­ré­sének szentelné az időt, idegen­ve­ze­tőnk kísé­re­tében megte­kint­heti az Alexander Nyevsz­kij-kolostort. A mellette lévő Tyihvin-temetőt a művé­szek nekro­po­li­szának is nevezik, olyan neves mű­vé­szek sírem­lékei talál­hatók itt, mint például Doszto­jevszkij, Muszorgsz­kij, Csajkovsz­kij vagy Rimszkij-Korszakov. Ezután sza­bad­idő, le­he­tő­ség a város legrégibb, és leg­na­gyobb áruhá­zának, a Gosz­tyinij Dvornak a felke­re­sé­sére (óriási árubőség).

5. nap: Petrodvorec

Az utazás méltó befejezése a Finn-öböl partján fekvő Petro­dvorec meg­te­kin­té­se. Az orosz Versailles-nak is nevezett palo­ta­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos park­ban talál­ható a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leglát­vá­nyo­sabb szökő­kút­rend­szere. A Nagy Palota meg­te­kin­té­se és a park beba­ran­go­lása után transz­fer a közeli repülő­térre. Haza­utazás egyszeri átszál­lással. Az előzetes menet­rend szerint érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múze­umok nyitva tartá­sának függ­vé­nyében felcserélődhet.

a Katalin-kastély parkja – részlet
a Katalin-kastély parkja – részlet

Képgaléria

A Bronzlovas szobra – a város egyik jelképe

A Mensikov-palota a Néva partján

Az Admiralitás égbe szökő tornya

Lélegzetelállító orosz pompa – a Katalin-kastély és parkja

A Katalin-kastély parkja – részlet

I. Pál cár kastélya Pavlovszkban

Bejárat az Ermitázsba

Díszlépcső az Ermitázsban

A meseszép 'Véren Megváltó' temploma

A Szent Péter-bazilikára emlékeztető Kazanyi-székesegyház

A híres orosz matrjoska babák

A Péter-Pál-erőd a Néva egyik szigetén

A Péter-Pál-székes­egy­ház

Szentpétervár leg­nagyobb temploma, az Izsák-székesegyház

Petrodvorec káprázatos szökőkútrendszere

Petrodvorec kastélya a park felől

Petrodvorec – a nagy palota

Petrodvorec – a palotaegyüttes csodálatos parkja - részlet

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

SzentpétervárIzsák-székesegyházEUR 9,-
Péter-Pál erődEUR 9,-
sétahajózásEUR 10,-
ErmitázsEUR 15,-
„Véren megváltó” templomaEUR 9,-
Alexander Nyevszkij kolostorEUR 6,-
PuskinKatalin-kastély és parkEUR 16,-
PavlovszkI. Pál kastélyaEUR 14,-
PetrodvorecNagy Palota és parkEUR 27,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

(c) Fehérvár Travel