ADVENT DREZDÁBAN ÉS PRÁGÁBAN

ADVENT DREZDÁBAN ÉS PRÁGÁBAN

Advent-Szilveszter-Karnevál
4*-os szálloda
Drezda: a Zwinger Koronás kapuja
49.300 Ft-tól 51.900 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
4 nap / 3 éjszaka

Utazás

Légkondicionált luxusautó­busszal.

Szállás

3 éj­sza­ka 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. A szép, új 4 csil­la­gos szálloda egy Prága melletti kis­vá­rosban talál­ható (kb. 10-15 percre autó­busszal Prágától). A lég­kon­dicio­nált szobákban tv, telefon, széf és in­gye­nes in­te­rnet­kap­cso­lat, a tágas für­dő­szo­bák­ban fürdő­kád és haj­szá­rító szolgálja a ven­dé­gek kényelmét.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Időpontok

Részvételi díjak

2015. nov. 28 - dec. 1. 49.300 Ft
2015. dec. 4-7. 51.900 Ft
2015. dec. 11-14. 49.300 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­bu­szos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartalmazza az eset­le­ges belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:10.300 Ft
(3 vacsora)
 
Egyágyas felár:17.900 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Az utazás két fő attrakciója Prága és Drezda. Mind­két város rend­kívül gaz­dag törté­nelmi, kultu­rális és művé­szeti érté­kekben. Oda- és vissza­útban megis­merhetik Brno és Közép-Európa egyik leg­szebb kis­városa, Český Krumlov ne­ve­zetes­sé­geit is. Az uta­zást az ünnepi hangulat, a ka­rá­cso­nyi vásárok nyüzsgő forga­taga, a belvá­rosok díszki­vi­lá­gítása teszi teljessé.
Prága önma­gáért beszél, évente sok millió turista látogat el a cseh fővá­rosba, hogy megis­merje rend­kívül impo­záns látni­valóit.
Drezdát Magyar­or­szágon már keve­sebben ismerik. A város a 16. század­tól kezdve virágzó kultu­rális és művé­szeti köz­pont. A barokk idején élte virág­korát, itt éltek és alkottak a kor leg­na­gyobb művé­szei is. A II. világ­há­ború során szinte porig rom­bolt város ma ismét régi fényében tündököl, a tör­té­nel­mi épüle­teket újjá­épí­tették.
A német kará­csonyi vásárok jó része világ­hírű, nincs ez másképp Drezdában sem, itt is egészen kü­lön­le­ges kará­csonyi vásárok várják a lá­to­ga­tó­kat. A drezdai óvá­rosban a Miasszo­nyunk temp­lo­ma kör­nyé­kén és a közeli Régi Piac téren csopor­tosuló ro­man­ti­kus dí­szí­té­sű bódékból szám­talan keres­kedő kínálja az ínycsik­lan­dozó finom­sá­gokat, hagyo­má­nyos kéz­műves termé­keket. Érdemes meg­kós­tolni a forralt borokat és az eredeti drezdai kará­cso­nyi kalácsot, a Christ­stollent is.
A kultu­rális élmény és a fe­lejt­he­tet­len kará­csonyi han­gulat garan­tált ezen az úton. Tartsanak velünk!

1. nap: Brno (Brünn)

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból 5.15-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Budapest – Tatabánya – Győr – Rajka út­vo­na­lon Brnóba, Csehor­szág második leg­na­gyobb váro­sába. Is­mer­ke­dés a szép belvá­rossal (Dóm, Piac tér, Régi vá­ros­háza stb.), majd sza­bad­idő a város­köz­pont­ban, séta, vásár­lási le­he­tő­ség, ba­ran­go­lás a karácsonyi vásár terü­letén. Délután to­vább­uta­zás a Prága környéki szállodába (3 éj).

2. nap: Prága

Prága az elmúlt években a világ egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb városává vált, köszönheti ezt az európai fő­vá­ro­sok sorában egyedül­állóan érin­tetlen vá­ros­ké­pé­nek, a közép­kortól a szecesszióig szinte minden idő­szakot felölelő építé­szeti örök­sé­gének. Vá­ros­né­zés a cseh fővá­rosban: Hradzsin, Szent Vitus-kated­rális, Arany­mű­vesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­házával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad elég sza­bad­idő a kará­cso­nyi vásárok (Óváros tér, Vencel tér) egyéni felfe­dezé­sére, a helyi speci­ali­tások kipró­bá­lására, sétál­ga­tásra az ősi utcákon. Külön­leges élmény lesz a kará­csonyi fényekkel kivi­lá­gított, szépen feldí­szített prágai óváros.

3. nap: Drezda

Egész napos kirándulás az Elba-parti Drezdába, Szász­ország tarto­mányi szék­he­lyére.
A vá­ros­né­zés során érintjük az állami opera barokk épületét, a kated­rálist (Hofkirche), a szász válasz­tó­fe­je­delmek és királyok egykori kasté­lyát (Residenz­schloss), a Miasszo­nyunk temp­lomát (a II. világ­há­bo­rúban teljesen lerombolt hatalmas temp­lomot néhány éve építették újjá, feltűnő kupo­lá­jával ma ismét Drezda egyik jelké­pének számít). A drezdai vá­ros­né­zés lezá­rá­sa­ként láto­gatás a Zwingerben, a palota­együttes a német barokk építé­szet egyik mes­ter­műve. A képtár a felbe­csül­he­tetlen értékű fest­mény­gyűj­te­ménnyel (Rubens, Rembrandt, Dürer, Raffaello stb.) uta­zásunk egyik fő látni­va­lója. Lehe­tőség lesz a Zwinger porcelán­múzeumának meg­te­kin­té­sé­re is (gyönyörű szép meisseni és távol-keleti porce­lánok).
A közös program után sza­bad­idő az óvárosban, ba­ran­go­lás a kará­csonyi vásárokban.

4. nap: Český Krumlov (Krumau)

Egy han­gu­la­tos kisváros, Český Krumlov meg­lá­to­ga­tá­sá­val veszünk búcsút Cseh­országtól. Ez a város egy kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó kanya­ru­la­tában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­ke­zetes marad a tu­ris­táknak.
Haza­utazás Ausztrián keresztül a Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva tartások függvényében felcserélődhet.

tornyok Český Krumlovban
tornyok Český Krumlovban

Képgaléria

Az Aranyművesek utcája a prágai várban

Prága – a Károly-híd

Prága – a Tyn templom a városháza tornyából

Prága esti fényei

Prága hídjai

Prága – az Óváros tér adventi megvilágításban

Prága: szelíd fények a Károly hídnál

A drezdai óváros egy részlete az Elba bal partján

Az idén 579 éves drezdai adventi vásár a Régi Piac téren

Drezda: a Zwinger Koronás kapuja

Český Krumlov télen

Tornyok Český Krumlovban

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

PrágaHradzsinCZK 250,-
DrezdaZwingerEUR 9,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál a PRÍMA (CBA) – Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 7.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, AGIP (ENI) kút a McDonald's mellett
Győr - 8.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló
(c) Fehérvár Travel