VARÁZSLATOS MEXIKÓ

piramisok, gyarmati emlékek, felhőkarcolók, álomstrandok

VARÁZSLATOS MEXIKÓ

piramisok, gyarmati emlékek, felhőkarcolók, álomstrandok

Repülős utazások / Amerika
4-5*-os szállodák
hangulatos utcakép Taxcóból, az ezüstvárosból
450.000 Ft-tól 527.000 Ft-ig
11 nap / 9 éjszaka

Utazás


Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Buda­pest – Mexikó­város, a Mexikóváros – Mérida és a Cancún – Buda­pest út­vo­na­lon, a programok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Megjegyzés: Ezekhez a csoportokhoz sikerült olyan repülőjegyet foglal­nunk, amivel a cso­port­nak Cancúnból nem kell vissza­repülni Mexikó­városba, hanem közvet­lenül repülhet Nyu­gat-Euró­pába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyu­gat-Euró­pa közötti köz­vetlen járat elő­nyei töb­bek között az eggyel ke­vesebb át­szállás haza­útban, valamint a kb. 3,5 órával ke­vesebb összes re­pülési idő, amely által a cso­port a haza­utazás napján jó 4 órával több időt tud Cancún­ban eltöl­teni.

Szállás

„A” jelű csoport: 1 éj­sza­ka (Méridában) 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. (En­nek a csoportnak Cancúnban egy városi szál­lo­dát foglaltunk, amely nem ten­ger­par­ti, de van szabadtéri medencéje, illetve a szálloda ven­dé­gei számára busz­járat üzemel a hotel és a ten­ger­par­ti „Mandala Beach” strandja között.)

„B” jelű csoportok: 5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 4 éj­sza­ka (Cancúnban) egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Figyelem: Mexikóban a ten­ger­par­ti 5 csil­la­gos szállodák nagy része Európában in­kább 4 csil­la­gos szintűnek felel meg.

Ellátás

„A” jelű csoport: Félpanzió – 9 büfé- vagy amerikai reggeli és 7 ebéd vagy vacsora (napi egy főétkezés a 2. naptól a 9. napig a 7. nap ki­vé­te­lével).

„B” jelű csoportok: Félpanzió a körutazás so­rán (5 büfé- vagy amerikai reggeli és 4 ebéd vagy vacsora a 2. naptól az 5. napig – napi egy fő­ét­ke­zés). A cancúni szál­lo­dá­ban (a 6. nap es­té­jé­től a 10. nap reggeléig) all inclusive rend­sze­rű, itt a napi háromszori étkezés mellett a kor­lát­lan italf­ogyasztás is benne van az árban.

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igény­lik az utasok.

Időpontok

Részvételi díjak

# 2015. nov. 13-23.  
 
# 2015. nov. 30 - dec. 10.  
 
2016. jan. 15-25. B 513.400 Ft
+ reptéri ill.
2016. febr. 4-14. B 527.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. febr. 26 - márc. 7. A 450.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 97.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autóbuszt, a 9 éj­sza­kai szállást a fent megadott ét­ke­zé­sek­kel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi ide­gen­ve­ze­tő és a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jé­nek költségeit.

# A novemberi csoportok leírását és árait a honlapunkon adtuk meg.

Egyágyas felár:A
B
112.000 Ft
137.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai átszál­lás­sal Mexikóvárosba, a világ egyik legnépesebb váro­sá­ba. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban. Transz­fer a szállodába (4 éj).

2. nap: Mexikóváros, Puebla

Délelőtt is­mer­ke­dés Mexikó főváro­sá­val (Zócalo – a város hatalmas főtere; a katedrális – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temploma; Nemzeti Palota; Tenoch­tit­lán, az azték főváros romjai stb.).
Ezután kirán­dulás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az or­szág 5000 méter feletti hegy­csú­csai­ra. Puebla óvá­ro­sa nagy­sze­rűen megő­rizte gyar­mati jellegét. Vá­ros­né­zés: kated­rális, Szent Domonkos-templom a me­se­szép Rózsa­füzér-kápol­nával, művész­ne­gyed, szí­nes ház­sorok a gyarmati kor­szakból stb. Vissza­utazás Mexikó­városba a késő délutáni órák­ban.

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco

Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein ke­resz­tül a Mexikó­vá­ros­tól délre fekvő Cuerna­va­cába, az örök tavasz váro­sába és Taxcóba, az ezüst­vá­ros­ba. Útközben fotó­szünet a mexikó­városi Olimpiai Sta­dion­nál és a modern moza­ikokkal borított Egye­te­mi Könyv­tár épüle­ténél. Cuerna­va­cában rövid séta a leg­fon­tosabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű ka­ted­rális, Cortés palo­tája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik leg­szebb kisvá­ro­sába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüst­bányá­szatnak köszön­hette gazdag­ságát. Az utazókat elbűvöli a város fek­vése, a ka­nyargós, macska­köves utcácskák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­mű­vesek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca-templom, mely a churri­gue­reszk stílus mester­műve.

4. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros

Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teotihu­acá­ni romvá­rosba, mely annak idején már a be­ván­dor­ló azté­kokat is lenyű­gözte (minden mexikói kör­utazás „köte­lező” prog­ramja). Megcso­dáljuk a Hold- és a Nap-pi­ramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mind­kettő meg­mász­ható), sétálunk a „Holtak utcá­ján” a Cita­della nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lo­mához. Vissza­útban meg­néz­zük a guadalupei régi és új bazilikát, amely Ame­rika leg­na­gyobb za­rándok­helye (Szűz Mária XVI. szá­za­di meg­jele­né­sének hely­színe).
Délután látogatás a mexikó­városi Chapultepec park­ban lévő Nemzeti Antro­po­lógiai Múze­umban, Föl­dünk egyik leg­gaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Ko­lum­busz előtti közép-amerikai civili­zációk va­ló­sá­gos kincsesháza).

5. nap: Uxmal, Mérida

Transzfer Mexikóváros repülőterére, utazás Méridába, Yucatán állam főváro­sába. Kirán­dulás a szavan­nával körül­vett Uxmalba, az egyik leglát­vá­nyo­sabb maya rom­vá­rosba (Varázsló piramisa, Apáca­zárda, Tek­nős­béka háza, Kormányzó palo­tája, Nagy pira­mis).
Ezután vá­ros­né­zés Méridában, melynek során látjuk Mérida elegáns főterét, a kated­rálist, a gyönyörű vá­ros­há­zát, Montejo XVI. századi házát (a város első spa­nyol kor­mány­zója volt), vala­mint a híres Montejo sugár­utat tele szebbnél szebb palo­tákkal. Méridát „fe­hér vá­rosnak” is szokták nevezni tiszta, rendezett utcái és jól karban­tartott épületei miatt. Szállás Méridá­ban (1 éj).

6. nap: Izamal, Chichén Itzá, Cancún

Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin és maya in­di­ánok lakta falvakon keresztül Izamalba, a „sárga vá­ros­ba". A Szent Antal kolostor meg­te­kin­té­se, majd          

Chi­chén Itzá, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvá­rosa kö­vet­kezik. A régé­szeti körzet bejá­rása során látjuk a Csillag­vizs­gáló épüle­tét, a Kukulkán piramist, a Lab­da­játék terét, a Harcosok temp­lomát és a Szent ku­tat, ahol az indiánok ember­ál­do­za­tokat mutattak be az Eső­is­tennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdülő­öve­zetébe, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-tenger part­ján fekvő Cancúnban (4 éj).

7. nap: Cancún, Xcaret

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkü­lön­le­ge­sebb attrak­ció­jához, a Xcaret öko-régé­szeti tema­ti­kus parkba. Ízelítő a park kíná­la­tából: maya romok, re­konst­ru­ált maya falu, állat­kert közép-ame­rikai álla­tok­kal, lovas­be­mu­tató, akvá­rium, delfinek, bota­ni­kus kert, múzeum a maya rom­vá­rosok makett­jeivel, la­gú­na fürdési és búvár­kodási le­he­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos előa­dáson, ahol Mexikó törté­nete eleve­nedik meg az indi­ánok labda­játé­kaitól kezdve a spa­nyol hó­dí­táson keresztül a spanyolok és az indiánok keve­re­dé­sé­ig. Az elő­adás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­tatója a mexikói nép­vise­le­teknek, nép­zenék­nek és nép­tán­cok­nak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépő­díjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

8. nap: Cancún, Tulum

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romváro­sába. A ro­mok igazi vonz­erejét azok fekvése adja. A leg­épeb­ben megmaradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emel­kedő 25 méter magas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

9. nap: Cancún

Szabad program, pihenés a karibi ten­ger­parton, il­let­ve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel fakultatív le­he­tő­ség egy újabb kirándulásra.

10. nap: Cancún

Szabad program, majd a délutáni órákban transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás Buda­pest­re.

11. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Mexikóváros impozáns katedrálisa
Mexikóváros impozáns katedrálisa

Képgaléria

Mexikóváros – a katedrális városi kápolnája

Mexikóváros impozáns katedrálisa

Az Egyetemi Könyvtár épülete Mexikóvárosban

Pueblai utcarészlet

A Popocatepetl vulkán Puebla mellett

A taxcói Santa Prisca templom

Taxco, az ezüstváros

Helyi zenészek Taxcóban

Taxco fehérre meszelt házai és a Santa Prisca templom

Hangulatos utcakép Taxcóból, az ezüstvárosból

A Nap-piramis Teotihuacánban

A Hold-piramis Teotihuacanban

Mexikó egyik jellegzetessége

Guadalupe – az új és a régi bazilika

A látványos maya romváros, Uxmal

Uxmal – a Varázsló piramisa

Uxmal: a Varázsló piramisa

Uxmal: az Apácazárda épületegyüttese

Indián nő szövés közben

A Szent Antal-kolostor Izamalban

Az izamali Szent Antal-kolostor – részlet

Izamal, a „sárga város”

Chichén Itzá – a csillagvizsgáló épülete

A híres Kukulkán piramis Chichén Itzában

Chichén Itzá: a Harcosok temploma

Chichén Itzá – a Kukulkán-piramis

Chichén Itzá – a Kukulkán-piramis

Cancún fehérhomokos tengerpartja

Cancún fehérhomokos tengerpartja

Cancún madártávlatból

Cancún madártávlatból

Xcaret – Maya férfiak népviseletben

Maya táncosok

Xcaret ökopark – részlet

Mexikói lovasnő Xcaretben

A Xcaret öko-régészeti tematikus park madártávlatból

A Karib-tenger partján fekvő Tulum romjai

Az El Castillo Tulumban

A híres azték naptár

Tulum romjai a Karib-tenger partján

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az ár tartalmazza a belépődíjakat.

Hasznos tudnivalók

Időjárás: Mexikóban a száraz évszak október végétől április elejéig tart. A száraz évszakban Mexikóváros környékén és a Yucatán-félszigeten ritka az eső, sok a napsütés. Csapadék inkább csak az ország déli részén, Chiapas államban fordul elő (15 napos körutazás). Novembertől márciusig Chiapas államban és a Yucatán-félszigeten 28-30 °C körüli csúcshőmérsékletekre lehet számítani. Mexikóváros és környéke több mint 2000 méter magasan fekszik a tenger szintje felett, ott a nappali csúcshőmérsékletek 20-22 °C körüliek. A szinte folyamatos napsütés miatt ezt is kellemes melegnek érzik a turisták. Estére, illetve éjszakára viszont Mexikóvárosban lehűl a levegő, a hőmérséklet 10 °C alá is csökkenhet. A Karib-tenger térségére jellemző hurrikánszezon (amely Cancún környékét is érintheti) szeptember elejétől október végéig tart.
Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség.
Időzóna: Magyarországhoz képest mínusz 7 óra (ez alól 2015 februárjától kivétel Mexikó Quintana Roo állama, ahol Cancún és a Maya Riviéra is található, itt az időzóna eltérés mínusz 6 óra).
Repülési idők: Nyugat-Európából Mexikóvárosba a repülőút hossza kb. 12 óra, a Mexikóváros – Mérida szakasz kb. 2 órás. Cancúnból Nyugat-Európáig kb. 10 óra a repülési idő.
Útlevél: Az útlevélnek a belépéstől számítva még legalább fél évig érvényesnek kell lennie.
Vízum: 2015 augusztusában magyar állampolgároknak nem szükséges.
Megjegyzés: Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot!
Cím: Budapest, IX. Albert Flórián út 3/a.
Telefon: (0036) (1) 476-1364
honlap: www.oek.hu

Autóbusz felszállási lehetőségek

(c) Fehérvár Travel