ÉSZAK GYÖNGYSZEME, SZENTPÉTERVÁR I.

ÉSZAK GYÖNGYSZEME, SZENTPÉTERVÁR I.

Észak-Európa
Oroszország és a Baltikum
Petrodvorec aranyló szökőkútjai – részlet
172.700 Ft
online jelentkezés lezárva
5 nap / 4 éjszaka

Utazás

Budapest és Bécs között a Fe­hér­vár Travel autó­buszával, majd menet­rend szerinti, köz­vet­len repülő­já­ra­tokkal Szent­pé­ter­várig és vissza, Orosz­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

4 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpont

Részvételi díj

2016. aug. 21-25. 172.700 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 38.500 Ft, de ez az összeg jegy­kiál­lí­tásig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást Bécsbe és vissza, a repülő­jegyet, a helyi autó­buszt, a 4 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a regiszt­rációs díjat, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felso­rolt progra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az eluta­zástól a haza­ér­ke­zé­sig és a helyi idegen­ve­ze­té­seket, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:22.600 Ft
(4 vacsora)
 
Egyágyas felár:46.300 Ft
 
3. fő kedvezménye (pótágyon):18.000 Ft
 
Vízumdíj:19.000 Ft

Felhívjuk figyel­müket, hogy a vízum­ügy­in­tézés miatt útle­ve­lüket az uta­zást mege­lőző egy hó­nap­ban nélkü­löz­niük kell. A vízumhoz a haza­uta­zás­tól számítva még min. 6 hónapig ér­vé­nyes útle­vélre van szükség, melyben lega­lább 2 egymással szem­beni üres oldal talál­ható. Kér­jük, jelent­ke­zéskor érdek­lődjön iro­dánk­ban a vízum­ügy­in­tézés részleteiről!

Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Szentpétervár, Észak-Európa leg­na­gyobb városa, a nagy­ha­talmú orosz cárok egykori szék­helye egye­dül­álló műem­lé­kekkel rendel­kezik. A Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma, de kiemel­kedő látvá­nyosságnak számít például a Péter-Pál-erőd, az Izsák-szé­kes­egy­ház, a nemrég gyönyö­rűen felú­jított „Véren Megváltó” temp­loma, vagy a híres sugárút, a Nyevszkij proszpekt. A város mo­nu­men­tá­lis méretű palo­táinak látványa a legjobban a csator­nákon közle­kedő séta­ha­jókról élvez­hető.
Sok turista számára a leg­na­gyobb élményt a város környéki cári kasté­lyok meg­te­kin­té­se jelenti, hisz fényű­zésben még az abszo­lu­tizmus korának fran­cia királyai sem verse­nyez­hettek az orosz cá­rok­kal.
Igaz, hogy 1991-ben a város nevét Lenin­grádról vissza­vál­toz­tatták Szent­pé­ter­várra, de azért a he­lyi­ek jó része továbbra is elége­detten nyugtázza, hogy a város külön­böző részein még állnak a Lenin szobrok.

1. nap: Szentpétervár

A kora reggeli órákban elutazás a Fe­hér­vár Travel autó­bu­szával Bu­da­pest­ről, a Déli pá­lya­ud­vartól a bécsi repü­lő­térre (kb. 2,5 órás út), majd onnan menet­rend szerinti, közvetlen repü­lő­já­rattal Szent­pé­ter­várra. Az előzetes menet­rend szerint érkezés a délu­táni órákban (helyi idő szerint).
Az autó­buszos vá­ros­né­zés során ezen a napon első­sorban a belváros nyugati részével is­mer­ke­dünk (Marijinszkij-színház, Bronz­lovas szobra, Szenátus palotája, Admi­ralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Akadémia, Sztrelka a Rosztrum-oszlopokkal és a Tőzsde­palotával stb.).
Szállás Szentpéterváron (4 éj).

2. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár

Délelőtt Puskin váro­sában, a Carszkoje Szelo bir­to­kon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját néz­zük meg. A palota homlok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­dezett termek közül a Boros­tyán­szoba a leg­hí­re­sebb, az oroszok a világ 8. csodá­jának tart­ják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a beren­dezése legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fele­sége akkoriban beutazták fél Európát, és rengeteg műkin­cset vásá­roltak a kastély díszí­tésére.
Ezt köve­tően vissza­utazunk Szent­pé­ter­várra, ahol egy séta­ha­jó­záson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón.

3. nap: Szentpétervár

Délelőtt egy 3 órás tárlatvezetés kere­tében nézzük meg az Ermitázs leg­fon­to­sabb kincseit. Megte­kintjük a Téli Palota fényűző repre­zen­tatív termeit és a „Nyugat művé­szete” gyűjte­ményt, mely magában foglalja például az itáliai rene­szánsz festők alko­tá­sait is. Ezután utasaink választ­hatnak: vagy egyé­nileg baran­golnak tovább az Ermitázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétát tesznek a város főut­cáján, a közeli Nyevszkij proszpekten. A séta közben lehe­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazilikára emlé­kez­tető       

Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a mese­szép „Véren megváltó” temp­loma meglá­to­ga­tására, valamint a város legrégibb, és leg­na­gyobb áruhá­zának, a Gosz­tyinij Dvornak a felke­re­sé­sére (óriási árubőség) is.
Fakultatív program: Orosz folklór est.
A fakultatív program ára: 9.500 Ft (garantált indulás).
A program ára tartal­mazza a szín­ház­jegyet, a transz­fert és a helyi idegen­vezető költ­ségeit, de nem tartal­mazza a szünetben felszol­gált ital- és étel kíná­latot. (A fél­pan­ziós felárat befi­zető utasok közvet­lenül az előadás előtt a szál­lo­dá­ban vacsoráznak.)

4. nap: Szentpétervár, Petrodvorec

Folytatjuk az első napon megkezdett autó­buszos vá­ros­né­zést, ezúttal főleg a belváros keleti részével is­mer­ke­dünk (Szmolnij-komplexum, Tauriszi palota, Cirkusz, Nyári kert, Mars-mező, Nagy Mecset stb.). Később lá­to­ga­tást teszünk Szent­pé­tervár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (belse­jében gyönyörű moza­ikok, freskók, márvá­nyok, szobrok, aranyo­zások és érdekes kiál­lítások). A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a Péter-Pál-erődöt is. A Néva egy szigetét szinte teljesen elfog­laló épít­ményben jópár neve­ze­tesség talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban vannak a Szent­pé­ter­váron ural­kodó orosz cárok sírem­lékei (Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivég­zett II. Miklósig).
A program méltó befe­jezése a Finn-öböl partján fek­vő Petrodvorec meg­te­kin­té­se. Az orosz Versailles-nak is nevezett palota­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos parkban talál­ható a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leglát­vá­nyosabb szökő­kút­rend­szere. A Nagy Palota meg­te­kin­té­se és a park beba­ran­go­lása után vissza­uta­zás a szállodába.

5. nap:

Kora reggel transzfer a repülő­térre, elutazás menet­rend szerinti közvetlen repü­lő­já­rattal Bécsbe, majd to­vább­uta­zás a Fe­hér­vár Travel autó­bu­szával Buda­pest­re. Haza­ér­kezés a kora délutáni órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

a Bronzlovas szobra, Szentpétervár jelképe
a Bronzlovas szobra, Szentpétervár jelképe

Képgaléria

A Bronzlovas szobra – a város egyik jelképe

A Bronzlovas szobra, Szentpétervár jelképe

A Mensikov-palota a Néva partján

Az Admiralitás égbe szökő tornya

Puskin: a Katalin-kastély homlokzata – részlet

Lélegzetelállító orosz pompa – a Katalin-kastély és parkja

A Katalin-kastély parkja – részlet

I. Pál cár kastélya Pavlovszkban

Bejárat az Ermitázsba

Díszlépcső az Ermitázsban

A meseszép 'Véren Megváltó' temploma

A Szent Péter-bazilikára emlékeztető Kazanyi-székesegyház

A híres orosz matrjoska babák

A Péter-Pál-erőd a Néva egyik szigetén

A Péter-Pál-székes­egy­ház

Szentpétervár leg­nagyobb temploma, az Izsák-székesegyház

Petrodvorec kastélya a park felől

Petrodvorec káprázatos szökőkútrendszere

Petrodvorec aranyló szökőkútjai – részlet

Petrodvorec – a nagy palota

Petrodvorec – a palotaegyüttes csodálatos parkja - részlet

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

SzentpétervárIzsák-székesegyházEUR 5,-
Péter-Pál erődEUR 5,-
sétahajózásEUR 5,-
ErmitázsEUR 10,-
„Véren megváltó” templomaEUR 5,-
PuskinKatalin-kastély és parkEUR 14,-
PavlovszkI. Pál kastélyaEUR 10,-
PetrodvorecNagy Palota és parkEUR 18,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

 

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

Székesfehérvár
Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest
Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya
M1 pálya és 1-es főút kereszteződése, AGIP (ENI) kút a McDonald's mellett
Győr
M1-es autópálya, Arrabona pihenőhely
(c) Fehérvár Travel