KLASSZIKUS GÖRÖG KÖRUTAZÁS

KLASSZIKUS GÖRÖG KÖRUTAZÁS

Dél-Európa és Törökország / Görögország
3-4*-os szállodák
Porosz elbűvölő szigete
124.530 Ft-tól 149.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
9 nap / 8 éjszaka

Utazás

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás

3 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 5 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, pótá­gyaz­ható, fürdő­szo­bás szobákban. Az athéni, az olümpiai és a Delphoi környéki szálloda 3 csil­la­gos, az Olüm­poszi Riviérán talál­ható nagyon szép well­ness szálloda, valamint a mace­dóniai tran­zit­szál­lás is 4 csil­la­gos (ez utóbbi az októ­ber 1-i cso­port­nál egy 5*-os szállo­da lesz).

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív félpanzió.

Időpontok

Részvételi díjak

2016. márc. 22-30. (húsvét) 131.700 Ft
2016. ápr. 16-24. * 137.500 Ft
2016. máj. 28 - jún. 5. 124.530 Ft
146.500 Ft helyett
2016. okt. 1-9. 149.500 Ft
2016. okt. 11-19. 143.300 Ft

A részvételi díj tartalmazza az autó­buszos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felso­rolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:31.100 Ft
(8 vacsora)
 
Egyágyas felár:43.900 Ft
 
3. ágy kedvezménye:23.600 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

420 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy kiskorúak szülő nélküli utazása esetén közjegyző által hite­lesített, hiva­talos angol fordí­tással ellá­tott magyar nyelvű szülői hozzá­já­ruló nyilat­ko­zatot kérhetnek a határon.
Az EU tagor­szá­ga­inak állam­pol­gárai érvé­nyes, új típusú (kártyás) személy­azo­no­sító iga­zol­vánnyal vagy útlevéllel léphetnek be Görög­or­szág­ba, illetve Szerbiába és Mace­dó­niába.

1. nap:

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Újvidék – Belgrád – Niš – Kumanovo út­vo­na­lon. Szállás Macedóniában (1 éj).

Fehérvár Travel
Leonidász király szobra a Thermopülai-szorosnál

2. nap: Tempé-völgy, Thermopülai-szoros

Átkelés Görögországba, utazás Athén irányába. Útközben séta a vad­re­gé­nyes Tempé-völgyben (Aphrodité forrás, szikla­ká­polna), valamint pihenő az ókor egyik leghí­re­sebb csatá­jának színhe­lyén, a Thermopülai-szorosnál (Leonidász király szobra, spártai katonák sírfe­lirata). Szállás Athénban, a város­köz­pont köze­lében (3 éj).

3. nap: Athén, Szunion

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Athénban (őr­ség­váltás, aka­démia, egyetem, Olimpiai Stadion, Zeusz-temp­lom, Hadriánusz-kapu stb.). Közös séta az Akro­po­liszon, majd az Akro­polisz Múzeum meg­te­kin­té­se. Ezután lehe­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka teker­vé­nyes utcáin. Késő délután kirán­dulás Szu­ni­on­ba egy gyönyörű ten­ger­par­ti úton. Az Attika-félsziget legdé­libb pontján lévő ókori Poszeidon-temp­lom meg­te­kin­té­se.

4. nap: Hydra, Porosz, Aegina szigetei

Szabad program Athénban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Hydrára, Poroszra és Aeginára.
A fakultatív program ára: 13.500 Ft – transzferrel, büfé­ebéddel, folklór prog­rammal (garantált indulás).

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Nafplion, Mükéné

Utazás a Peloponnészoszi-félszigetre. Útközben pi­he­nő a Korinthoszi-csatornánál, melynek ter­ve­zé­sé­ben magyar mérnökök is közre­mű­ködtek. Délelőtt lá­to­ga­tás az Epidauroszi szín­házban (az ókori Görög­or­szág legjobb álla­potban fenn­maradt szín­háza), kiváló akusz­tikája elkáp­ráz­tatja a turis­tá­kat. Ezután rövid séta Nafplionban. Görög­ország egyik leghan­gu­la­tosabb városa egy hatalmas velencei erőd lábánál fekszik. Délután is­mer­ke­dés Mükéné romjaival és Európa egyik legősibb civili­zá­ci­ójával (Átreusz kin­cses­háza, Orosz­lános kapu, fellegvár, múzeum stb.), majd to­vább­uta­zás a Pelopon­nészosz szép tájain keresztül az olümpiai szállodába (1 éj).

6. nap: Olümpia, Delphoi

Délelőtt lá­to­ga­tás az ásatási terü­leten, az ókori olimpiai játékok hely­színén, majd Olümpia nagy­szerű múze­umának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A múzeum leg­ér­té­ke­sebb kincse a világ­hírű Hermész-szobor.
To­vább­uta­zás Patrasz irányába. Átkelés Európa egyik leg­na­gyobb hídján, mely a Pelopon­nészoszi-fél­szi­getet köti össze Közép-Görög­or­szággal (fotó­szü­net). A Korinthoszi-öböl menti pano­rá­ma­úton érkezünk Delphoiba a délu­táni órákban. Delphoi, az ókori Gö­rög­or­szág első számú jóshelye csodá­latos kör­nye­zetben fekszik. A Parnasszosz-hegy­ségben talál­ható szen­tély­együttes az ókori emberek kép­ze­le­té­ben a világ közepét jelen­tette. Az ásatási terület meg­te­kin­té­se után a szál­lodai szobák elfoglalása (1 éj).

7. nap: Delphoi, Meteorák

Kora délelőtt Delphoi múzeumát nézzük meg (Görög­ország egyik leggaz­dagabb múze­uma), majd utazás a Lamia – Karditsa út­vo­na­lon a Mete­orák szikla­ko­los­to­raihoz. A hatalmas sziklák tete­jére épült bizánci kolos­torok közül lehe­tő­ség legalább egy meglá­to­ga­tására. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás az Olümposzi Rivi­érára, szállás (2 éj).

8. nap: Thesszaloniki, Olümposz-hegység

Délelőtt is­mer­ke­dés Thesszalonikivel. Közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (Fehér torony, Galerius diadal­íve, Szt. György-rotunda, Szt. Demeter-bazilika stb.), majd rövid szabad program Görög­or­szág második leg­na­gyobb váro­sában.
Délután könnyű, kellemes séta az Olümposz-hegy­ség sziklái között. Az Olümposz Görög­ország leg­ma­ga­sabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az istenek lakhe­lyéül szolgált.
Figyelem: A déli órákban az autó­busz vissza­megy a szállo­dába, tehát ezen a napon lehe­tő­ség van arra, hogy valaki csak az egyik prog­ramon vegyen részt, a másik fél napot pedig ten­ger­par­ti pihe­néssel töltse.

9. nap:

Hazautazás a Kumanovo – Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

* Az április 16-i csoport az 5. éjszakát Olympia helyett Tolóban tölti, ezért az 5-7. napi progra­mo­kat az aláb­biak szerint bonyo­lítjuk le:

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Mükéné,
             Tiryns, Nafplion
6. nap: Olümpia
7. nap: Delphoi, Meteorák

Tehát vala­mennyi program telje­sülni fog, csak más üteme­zésben. A delphoi lá­to­ga­tás teljes egészében a 7. napra kerül, emiatt a Meteoráknál vala­mivel ke­ve­sebb időt tud tölteni a csoport, viszont cserébe az 5. napon lehe­tő­ség lesz Tiryns küklopsz­fa­lakkal kör­be­vett erődjének meglá­to­ga­tására.

Szunion: a Poszeidon-templom
Szunion: a Poszeidon-templom

Képgaléria

Leonidász király szobra a Thermopülai-szorosnál

Az Erechteion a kariaditák csarnokával

Az Erechteion az Akropoliszban

Kariatidák az Akropoliszon

Athén az Akropolisszal madártávlatból

Athén – őrök a Parlament előtt

A Zeusz-templom Athénban

Athén látképe az Akropoliszról

Az Akropolisz madártávlatból

Esti fényben az Akropolisz

A Plaka negyed Athénban

A Poszeidon-templom Szunionban

A szunioni Poszeidon-templom

Szunion: a Poszeidon-templom

Taxiállomás Hydra szigetén

Hydra elbűvölő szigete

Hydra kikötője madártávlatból

Hydra szigete - részlet

Hydra varázslatos szigete

Porosz elbűvölő szigete

Porosz kikötője

Aegina hangulatos kikötője

Epidaurosz: az ókori Görögország legjobb állapotban fennmaradt színháza

A bámulatos Epidauroszi színház

Az Epidauroszi színház napnyugtakor

Nafplion a Boúrtzi erődsziget

Hangulatos utca Nafplionban

Pillantás Nafplion óvárosára az erődből

Pillantás a velencei erődre Nafplion utcáiról

Mükéné romjai - az Oroszlános kapu

A világhírű Hermész-szobor Olümpiában

Héra templomának maradványai Olümpiában

Olympia, az ókori játékok színhelye

A Rio-Antirio híd Patrasznál

Európa egyik legnagyobb hídja Patrasz mellett

Delphoi - az ókori színház maradványai

Delphoi romjai – részlet

Delphoi romvárosa – részlet

Delphoi, az ősi jóshely

Delphoi, az ősi jóshely - részlet

A Meteorák vidéke I.

A Meteorák vidéke II.

A Meteorák vidéke III.

A Meteorák sziklakolostorai

Kalambaka városa a Meteoráknál

Meteorák - a Roussanou kolostor

Meteorák - a Szentháromság kolostor

Meteorák – a Varlaam-kolostor

Meteorák vidéke

Sziklakolostor a Meteorák vidékén

A Szent Demeter-bazilika Thesszalonikiben

Thesszaloniki tengerpartja a híres Fehér toronnyal

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

Az árak tájékoztató jellegűek!

Athénkombinált jegyEUR 20,-
Akropolisz MúzeumEUR 5,-
MeteorákkolostoronkéntEUR 3,-
Delphoiásatások + múzeumEUR 12,-
SzunionPoszeidon-templomEUR 8,-
EpidauroszszínházEUR 12,-
MükénéfellegvárEUR 12,-
Olümpiaásatások + múzeumEUR 12,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

 

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

Székesfehérvár - 4.15
Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest - 5.30
Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
Kecskemét - 6.40
M5 és 52-es (dunaföldvári) út kereszteződése, OMV benzinkút
Szeged - 8.10
MOL benzinkút az 55-ös út mentén (Kálvária sugárút 96.)
(c) Fehérvár Travel