NAGY PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

kirándulással Santiago de Compostelába

NAGY PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

kirándulással Santiago de Compostelába

Dél-Európa / Spanyolország és Portugália
3-4*-os szállodák
a coimbrai egyetem épülete
287.000 Ft-tól 298.500 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Bu­da­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, Bécsből menetrend szerinti, közvetlen repü­lő­já­rattal Lissza­bonig és vissza. Portu­gá­liában jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.

Szállás

10 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos) szállodák két­ágyas, pótágyazható, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szobáiban, a programban meg­adott helyeken.

Ellátás

Büféreggeli / fakultatív fél­pan­zió.

Időpontok

Részvételi díjak

2016. júl. 11-21. 298.500 Ft
+ reptéri ill.
2016. szept. 7-17. 298.500 Ft
+ reptéri ill.
2016. okt. 5-15. 287.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2016 januárjában kb. 40.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a bécsi transzfer költségét, a helyi autó­buszt Portu­gá­liában, a 10 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (eluta­zástól hazaér­kezésig) és a helyi idegen­ve­ze­té­seket, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Félpanziós felár:44.900 Ft
(10 vacsora)
 
Egyágyas felár:87.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye:40.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

1. nap:

Elutazás autó­busszal Székesfe­hér­várról és Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól a bécsi repülő­térre (2,5-3 órás út). Utazás a TAP portugál légi­tár­saság menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Lissza­bonba. A késő délutáni megér­ke­zést köve­tően utazás Setúbalba, szállás (1 éj).

2. nap: Évora, Vila Viçosa, Marvâo

Délelőtt vá­ros­né­zés Évorában, Portu­gália műem­lék­váro­sában (UNESCO vi­lág­örök­ség): ka­ted­rá­lis, Diana temp­lom – az ország legki­emel­ke­dőbb ókori műem­léke stb. To­vább­uta­zás egy szép kisvá­rosba, Vila Viçosába, mely valaha hercegi szék­hely volt. A hercegi palota meg­te­kin­té­se után utazás a spanyol határ köze­lében lévő Marvâóba. Portu­gália egyik gyöngy­szeme ez a falu, mely egy 860 méter magas meredek hegy­tetőn áll. A hegy gránit­szik­láival össze­ol­vadó várfalak teljesen körbe­zárják a bájos tele­pülést. Szállás a közeli Castelo de Vidében (1 éj).

3. nap: Castelo de Vide, Monsanto, Serra da Estrela hegység

Castelo de Vide egy szép kisváros fehérre meszelt házakkal és egy ősi zsidó­ne­gyeddel. Séta a vá­ros­ban. Utazás északi irányba, párhu­za­mosan a spanyol határral. A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk Monsanto, a „legpor­tugálabb" falu. A tele­pülés szinte egybe­olvad a gránit­domb­oldallal, amelyen fekszik. A meredek utakat a gránitba vájták, a házak közt hatalmas szikla­tömbök fek­szenek, egyes házakat a szik­lából faragták ki.
Ezután felka­pasz­kodunk a Serra da Estrela hegység leg­ma­ga­sabb csúcsára (kb. 2000 méter), mely egész Portu­gália leg­ma­ga­sabb pontja. Szállás Viseu-ben (1 éj).

4. nap: Viseu, Lamego, portói borvidék, Amarante

Délelőtt vá­ros­né­zés Viseu ősi, mű­em­lé­kek­ben gaz­dag váro­sában. To­vább­uta­zás északi irányba egy kü­lön­le­ges hangu­latú domb­vi­déken keresztül, ahol szinte mindenhol csak szőlős­kertek látha­tóak. A portói bor hazája ez. Láto­gatás Lamego ka­ted­rá­li­sában, majd pihenő Peso da Réguában (a borvidék leg­fon­to­sabb városa). Lehe­tőség részt venni egy magán­bir­tokon szerve­zett borkós­toló prog­ramon. Késő délután séta Amarantéban, egy szép kis­vá­rosban. Szállás Guimarâes-ben (2 éj).

5. nap: Guimarâes, Braga

Is­mer­ke­dés Észak-Portugália két ősi tör­té­nel­mi városával. Guimarâes volt Portu­gália első fővárosa a XII. században, Braga – a „portugál Róma" – pedig Portu­gália vallási fővá­rosa a XII. század óta. Braga mellett talál­ható a Jó Jézus búcsú­járó temp­lom. A szép fekvésű temp­lomhoz egy gaz­dagon diszí­tett barokk lépcső­soron lehet feljutni (az időseb­beket az autó­busz is felviszi).

6. nap: Santiago de Compostela

Egész napos kirándulás a Spanyolországhoz tartozó Santiago de Compos­telába, a keresz­tény világ egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­he­lyére (itt őrzik Szt. Jakab apostol földi marad­vá­nyait). A gyönyörű óváros tele van értékes műem­lé­kekkel, de a leg­fon­to­sabb látni­való a Szt. Jakab ka­ted­rá­lis, ahol az apostol sírja talál­ható. Vá­ros­né­zés, rövid szabad program, majd vissza­uta­zás Portugáliába, szállás Portóban (2 éj).

7. nap: Porto

Vá­ros­né­zés Portóban, az ország második leg­na­gyobb váro­sában. Törté­nelmi központja része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Láto­gatás a Szent Ferenc temp­lomban és a tőzsde­pa­lotában, melynek gyöngy­szeme a lenyű­gözően szép arab szalon. A program végén bete­kintés egy boros­pincébe, kóstoló a híres portó­iból. Délután lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a Douro folyón.

8. nap: Coimbra, Tomar, Fátima

Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi váro­sába. A város valaha királyi szék­hely volt, később pedig az ország szellemi központja, hiszen 1307-től 1911-ig az itteni egyetem volt az egyetlen Portu­gáliában. Vá­ros­né­zés, az egyetemi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leggaz­dagabb és leg­szebb könyv­tá­rának tartanak. Délután Tomarban lá­to­ga­tás egy különös épü­let­együt­tesben, a Krisztus-rendi lovagok egykori várában és kolos­to­rában. A nap befe­je­zé­se­képpen is­mer­ke­dés Fátimával, a zarán­dokok váro­sával, ahol 1917-ben fél éven ke­resz­tül minden hónap 13-án megjelent a Szűzanya. Lehe­tőség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. Szállás Fátimában vagy környékén (1 éj).

9. nap: Batalha, Nazaré, Óbidos, Cabo da Roca, Estoril

Elő­ször a portugál gótika remek­művét, a Batalhai kolos­tort láto­gatja meg a csoport (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az újabb megálló Nazaré, egy bájos ha­lász­falu az Atlanti-óceán partján. To­vább­uta­zás Óbidosba, egy dombon fekvő, falakkal körül­vett kisvá­rosba, mely teljes egészében megő­rizte kö­zép­ko­ri jellegét. Ezután rövid pihenő a Cabo da Rocánál, mely az európai száraz­föld legnyu­gatibb pontja. 145 méter magasra emel­kedik ki a tengerből ez a szikla, amelyik az óvilág végét jelenti. Szállás a Lisszabon melletti ten­ger­par­ti üdülőhelyen, Estorilban (2 éj).

10. nap: Sintra palota, Lisszabon

Délelőtt lá­to­ga­tás egy közeli roman­tikus kis­vá­rosban, Sintrában, a portugál ural­kodók egykori nyári palo­tá­jának meg­te­kin­té­se. A nap to­váb­bi részét Lissza­bonban töltjük. Vá­ros­né­zés: Belém torony, Felfe­dezők emlék­műve, Jero­mosok kolostora – Vasco de Gama sírem­lé­kével, kilátó­pontok, Avenida Libertade stb., a vá­ros­né­zés után szabadidő.

11. nap:

Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Lissza­bonból Bécsbe, majd onnan tovább autó­busszal Buda­pest­re és Székesfe­hérvárra. Érkezés várhatóan a késő délutáni órákban.

a Krisztus-rendi lovagok kolostora Tomarban
a Krisztus-rendi lovagok kolostora Tomarban

Képgaléria

Évora főtere

A tündéri kis falu, Marvâo

Portugália egyik gyöngyszeme, Marvâo

Castelo de Vide madártávlatból

A legportugálabb falu: Monsanto

Amarante - a Sao Goncalo híd és kolostor

Guimaraes vára

A Jó Jézus búcsújáró templom Braga mellett

Santiago de Compostela: a Szt. Jakab-katedrális

Porto látképe a Douro partjáról

A kétszintes I. Lajos híd Portóban

Porto látképe a Douro partjáról

Coimbra – az ősi egyetemi város

A coimbrai egyetem épülete

A Krisztus-rendi lovagok vára Tomarban

A Krisztus-rendi lovagok kolostora Tomarban

Fatima - a bazilika az oszlopcsarnokkal

A batalhai kolostor kőcsipkéi

A Batalhai kolostor

Népviseletbe öltözött helyiek Nazaréban

Halászfalu az Atlanti-óceánnál: Nazaré

Óbidos erődje és hangulatos utcái

Óbidos vára

Óbidos középkori vára

Séta Óbidos utcáin

Hangulatos utca Óbidosban

Cabo da Roca – az óvilág vége

A Felfedezők Emlékműve Lisszabonban

Lisszabon: a Felfedezők emlékműve – részlet

A Királyi Palota Sintrában

Lisszabon – Belém torony

Lisszabon, a Jeromosok Kolostora

Sintra: a királyi palota madártávlatból

A lisszaboni Április 25-e híd

Lisszaboni látkép a katedrálissal

Lisszaboni hangulat

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

A részvételi díj tartalmazza a belép

A belépők összege kb. 109,50 EUR

Hasznos tudnivalók

Autóbusz felszállási lehetőségek

Székesfehérvár
Piac téri buszpu. melletti parkoló Vörösmarty tér felőli része
Budapest
Déli pályaudvarnál, a PRÍMA (CBA) Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya
M1 pálya és 1-es főút kereszteződése, AGIP (ENI) kút a McDonald's mellett
Győr
M1-es autópálya, Arrabona pihenőhely
(c) Fehérvár Travel