AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND I.

AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND I.

Európán túl / Ausztrália
3-4*-os szállodák
az örvénylő óceánból kiemelkedő „Tizenkét Apostol” sziklatömbjei
1.167.000 Ft
online jelentkezés lezárva
15 nap / 12 éjszaka

Utazás

A Budapest – Sydney – Christchurch / Queens­town – Auckland – Melbourne – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal. Auszt­ráliában és Új-Zélandon lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Több szempontból is előnyös a Qatar Airways járataival utazni Ausztráliába:

  1. A bu­da­pesti felszállás és a sydney-i meg­ér­ke­zés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
  2. Nem nyugat felé repülünk elő­ször, hanem Bu­da­pest­ről egyenesen délkelet felé, Ausztrá­lia irányába.
  3. Az utazás során mindössze egyszer kell leszállni, amikor Dohában átszállunk.
  4. Dohában a csatlakozási idők nagyon kedve­ző­ek.
  5. Így már a 2. nap estéjén megérkezünk Auszt­rá­liá­ba. Igaz, hogy így egy éj­sza­kai szál­lás­sal több van a részvételi díjban, de a 3. napi programra pihenten indulhat a cso­port.

Szállás

12 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

12 bőséges reggeli, valamint 2 főétkezés (ebéd a 6. napon, vacsora a 7. napon). További ebé­det vagy vacsorát a részvételi díj nem tar­tal­maz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zési lehe­tő­ség van, a ki­vá­lasztás­ban az ide­gen­vezető ter­mé­sze­te­sen segít­sé­get nyújt.)

Időpontok

Részvételi díj

# 2017. febr. 9-23.
 
2017. nov. 23 - dec. 7. 1.167.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 205.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a 12 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állatkert, Sydney Tower, hajó­ki­rán­du­lás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó és maori folklór program Queenstownban, Sky Tower Aucklandben. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például Canberrában a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)
További fakultatív lehetőségek árai a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.

# A februári csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Egyágyas felár:339.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

A beutazáshoz vízum szükséges!

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

Ez a körutazásunk Ausztrália és Új-Zéland azon vidékeit járja be, melyek a leginkább érdeklődésre tarthatnak számot a magyar turisták körében.
Ausztrália délkeleti részén talál­ható a világ egyik leg­szebb fekvésű nagyvárosa, Sydney, és a világ „legélhetőbb” városának választott Melbourne. E két világvárosban él a kontinensnyi ország lakosságának körülbelül a fele, a kettő között talál­ható a modern, ugyanakkor kellemes, han­gu­la­tos főváros, Canberra.
Míg Ausztrália Földünk legöregebb kontinense, ahol a hegységek lekoptak, addig Új-Zélandon a Déli-Alpok, mely végigvonul szinte az egész Déli-szigeten, a világ egyik legfiatalabb lánchegysége. Ezért aztán Új-Zéland a természetkedvelők igazi paradicsoma, bolygónk természeti szépségekben egyik leggaz­dagabb országa. A Déli-szigeten tett körutazásunk során csodálatos tájakat láthatunk: kü­lön­le­ges formájú hegycsúcsokat, kris­tály­tisz­ta vizű tavakat, vízeséseket, gleccsereket, vad­re­gé­nyes tengeröblöket, látvá­nyos természeti kép­ződ­mé­nye­ket, és az egészet megkoronázza a fjord­vidék, melynek páratlan szépségére egy életen át emlékezni fognak.

1. nap:

A késő délelőtti órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légitársaságának tartott Qatar Airways menetrend szerinti, közvetlen járatával Dohába, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:

Érkezés Sydneybe a kora esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a reggeli órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Canberra

Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos han­gu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Melbourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­dernebb fővárosa lett, amely ugyan­akkor számos szép parkkal, zöldte­rülettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meg­lá­to­gat­juk az új par­la­ment épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A par­la­ment tetejéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Világháborús Emlékműnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a történelem kedvelőinek, a világ egyik leglátvá­nyosabb háborús múzeumáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

4. nap: Kék-hegység

Utazás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi eukaliptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szakadékok, vízesések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magasságba nyúló három egymás melletti sziklatömb, a „Három Nővér”. Lehetőség lesz a Scenic Railway és az üvegpadlójú Scenic Skyway kipróbálására. Az előbbi a helyiek szerint a világ legmeredekebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két ol­da­lát köti össze. A völgybe lezúduló Katoomba-víz­esés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

5. nap: Featherdale állatkert, Sydney

Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feather­dale állatkert meglá­to­ga­tásával folytatjuk, mely arról neve­zetes, hogy itt kizárólag Ausztráliában őshonos állatokat láthatunk (koala, kenguru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriás­krokodil, ausztráliai han­gyászsün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a ken­gu­ruk simo­gatása és a fényké­pezkedés a koalákkal.
To­vább­uta­zás Sydneybe, Ausztrália leg­na­gyobb váro­sába. Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elterülő Sydney a világ leg­szebb fekvésű nagy­városa. Csodálatos fek­véséről utasaink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megérkezés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körki­látójába. Ezt a panorámát nem egy­könnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sé­tá­ló­ut­cák, fel­hő­kar­co­lók, ka­ted­rá­lis, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi bevá­sárló­központ. Késő délután még marad idő egy sétára a Királyi Botanikus Kertben, ami kiváló alkalom Ausztrália kü­lön­le­ges növény­világával való is­mer­ke­désre. Szállás Sydney központjában (2 éj).

6. nap: Sydney

Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasainknak a sok szép villa, a rend, a tisztaság, a gondozott kertek, a mediterrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilátó­pont felkeresése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a fel­hő­kar­co­lók negyede, mind pedig Sydney jelképei: a világ­hírű operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán partjáig megyünk. Itt talál­ható a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lovasok para­dicsoma.
A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­jó­zás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i lá­to­ga­tásnak kötelező része. Délután szabad program, ezalatt elő­ször lehe­tő­ség lesz részt venni egy veze­tett túrán az operaház belse­jében. Később az érdek­lődőkkel az egykori kikötő helyén létre­hozott szóra­koztató központba megy az ide­gen­ve­ze­tőnk (a Darling Harbourba), ahol to­váb­bi attrakciók meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség (pl. a SEALIFE tematikus park – az ausztrál folyók, tavak és tengerek élővi­lágának nagyszerű bemutatása).

7. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja

Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christ­church repülő­terére a délutáni órákban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati part­vidé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rámaúton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szünetek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tájaiból, szinte minden kanyar után más szépségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tas­mán-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Greymouthban (1 éj).

8. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser

Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Punakaiki falucskába, a Paparoa Nemzeti Park terü­letén talál­ható Pala­csinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­hetetlen élmény a kör­séta a morajló tenger fölé emelkedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szerencsés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanul­mányoz­hatóak.
A kö­vet­ke­ző programunk Shantytown, az egykori arany­ásó város helyén létre­hozott nagyszerű skanzen. Utasaink itt meg­is­mer­ked­het­nek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros éle­tével, másrészt a korai arany­ásók munkájával, élet­körül­ményeivel. Lehetőség lesz az arany­mosás kipró­bálá­sára is.
Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lábainál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakultatív heli­kopteres séta­repü­lésre a gleccserek és hegy­óriások világába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

9. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó

A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás közelében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mindkettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csúcsai­tól indul, és a tenger­szint felett mindössze 300 méteres magas­ságban végződik, így mindegyik nagyon könnyen megkö­zelít­hető. Délelőtt elő­ször egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsékelt égövi eső­erdőben talál­ható bűbájos tó partjáról tiszta időben nagyszerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csúcsára (3754 m).
A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szünetek). Pihenő a sűrű eső­erdőben talál­ható Thunder Creek-víz­esésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érintésével érkezünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisztikai főváro­sába. Szállás (3 éj).

10. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)

Egész napos kirándulás a fjordvidékre Új-Zéland egyik leg­szebb pano­rámaútján. A fjordok leghí­reseb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb természeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­köttetésben az ország úthá­lózatával, tehát a turisták számára a leg­könnyebben megkö­zelíthető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queenstowntól a fjord csücskéig).
A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­jó­zás óriási élmény, a hatalmas hegyek, a víz­esések látványán kívül szerencsés esetben a hajóról az állatvilág is tanul­mányoz­ható (fókák, pingvinek, delfinek).
A hosszú autó­buszos utazás során ter­mé­sze­te­sen fotó­szüne­teket tartunk, például a bűbájos Tükör-tavaknál.

11. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown

Egész napos ba­ran­go­lás Queenstownban és kör­nyé­kén. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém sportok világ­fővá­rosá­nak is. Nem véletlen, hogy a város kö­ze­lében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a helyszíne a világon elő­ször a bungee jumping halál­ugrásnak. Látogatás ezen a „tör­té­nel­mi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jum­pin­go­sokat.
Ezt követően is­mer­ke­dés egy bájos kisvárossal, Arrowtownnal. Az egykori aranyásó város központját minta­szerűen felújították, itt talál­ható a nívó­díjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum.
Kora délután közös séta, majd szabad program Queenstown han­gu­la­tos város­központ­jában. Lehe­tő­ség lesz részt venni valamilyen egyéb programon: Kivipark, séta­ha­jó­zás, Shotover Jet. Ez utóbbi programot a kaland­kedvelő utasainknak ajánljuk. A 15 személyes csónakok 70-80 km/órás sebességgel szágul­danak a Shotover folyó kanyonjában, gyakran 360 fokos fordulatot tesznek. Bővebb információ: www.shotoverjet.com
Késő délután felvonóval felmegyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emelkedő hegycsúcsra, ahon­nan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegyvilágra. Ezt követően a Kiwi Haka nevű maori folklór­programot nézzük meg.

12. nap: Auckland

Délelőtt elutazás Queenstown repülőteréről az Északi-szigetre, Aucklandbe, ahonnan to­vább­uta­zás Melbourne-be. Mivel a menet­rend szerint a délelőtti megér­kezés és a kora esti elutazás között több mint 7 óra a csatla­kozási idő, így jut idő egy kis aucklandi vá­ros­né­zésre.
Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagyvárosa, itt él az ország lakos­ságának egyharmada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek határolják, itt minden negyedik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák városának. A rövid vá­ros­né­zés során (amennyiben a repü­lőgép pontosan érkezik) lehe­tő­ség lesz a város egyedül­álló fekvését tanul­mányozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya.
A kora esti órákban tovább­repülés Ausztrália máso­dik leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Érke­zés este 8-9 óra körül (helyi idő szerint), majd transz­fer a város­központi szállodába (2 éj).

13. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)

Szabad program Melbourne-ben, lehe­tő­ség pihe­nésre, a város egyéni felfedezésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirándulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az ausztrálok szerint a világ leg­szebb autó­útja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rámaúton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdü­lő­vá­rosok, szép villák). Szerencsés esetben útközben szabadon élő koalákat és kengurukat is láthatunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsékelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas partmenti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kirándulás során összesen kb. 500 km buszozásra kell számítani, de a természeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást.
A fakultatív program ára: 20.100 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

14. nap: Melbourne

Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöld­terü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állomása: az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Royal Exhibition Building; a neo­gó­tikus Szent Patrick-ka­ted­rá­lis; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Ausztrália legrégibb épülete); az Olimpiai negyed; a XXII. századot idéző Fede­ration tér; a Botanikus kert a világ­háborús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikar­nasszoszi mauzóleum mintájára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­verse­nyeket tartják stb.
A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnkkel lehe­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilátó­tera­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb fel­hő­kar­co­lója), majd a híres Melbourne Múzeum meglá­to­ga­tására (állítólag a déli félteke leggaz­dagabb múzeuma).
Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, el­uta­zás a Qatar Airways közvetlen járatával Dohába, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

15. nap:

Érkezés Ferihegyre a késő délelőtti órákban.

XIX. századi patika az aranyásók városában, Arrowtownban
XIX. századi patika az aranyásók városában, Arrowtownban

Képgaléria

a Parlament épülete Ausztrália fővárosában, Canberrában

Canberra – panoráma a Parlament teraszáról a Világháborús Emlékmű felé

Canberra – ismerkedés a Parlamenttel

Canberra – a Világháborús Emlékmű

tipikus ausztráliai növény, a fűfa

kora délelőtt még felhőben vannak a völgyek a Kék-hegységben

a Kék-hegység jelképe, a 'Három Nővér'

táj a Kék-hegységben

táj a Kék-hegységben

vízesés a Kék-hegységben

kakaduk a Kék-hegységben

a Kék-hegység egyik üdülőhelye, Leura

kenguruk közt a Featherdale állatkertben

fagyizó kenguru a Featherdale állatkertben

panoráma Sydney-re a Sydney Towerból

Sydney – alattunk a katedrális és a Sydney Tower árnyéka

Sydney – séta a belvárosban

Sydney – séta a belvárosban

a monorail Sydney belvárosában

Sydney – a Queen Victoria Building (egy bevásárlóközpont az 1800-as évekből)

Sydney híres botanikus kertje – részlet

Sydney – a belváros a botanikus kert felől

Sydney – a belváros az Operaház felől

Sydney belvárosa – balra a Sydney Tower

Sydney híres operaháza

Sydney jelképei, az Operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd)

pillantás Sydney-re

hajózás a Port Jackson-öbölben

Sydney – a legendás hírű Bondi Beach

Sydney – a legendás hírű Bondi Beach

Sydney – az Operaház és a belváros alkonyatkor

Sydney – a Harbour Bridge (a Kikötő híd) napnyugta után

az Arthur-hágó panorámaútja – részlet

az Arthur-hágó panorámaútja – részlet

az Arthur-hágó panorámaútja – részlet

útban Punakaiki felé a Tasman-tenger partjai mentén

Punakaiki – a Palacsinta-sziklák – részlet

Punakaiki – a Palacsinta-sziklák – részlet

Shantytown – skanzen az aranyásók városa helyén

Shantytown – skanzen az aranyásók városa helyén

helikopterrel a legmagasabb csúcsok közelében

Új-Zéland legmagasabb csúcsai a helikopterről

kápolna Franz Josef Glacier falucskában

táj a Fox-gleccser környékén

könnyű gyalogtúra a Fox-gleccserhez

útban a mérsékelt égövi esőerdőben a Matheson-tó felé

utazás a Tasman-tenger partjai mentén

szép alpesi tájakon át vezet az út Queenstown felé

a Thunder Creek-vízesés az esőerdőben

pillantás a Hawea-tóra

pihenő a Tükör-tavaknál (útban a Milford Sound felé)

útban a Milford Sound felé esőben – 50 méterenként van egy vízesés a hágónál

hajózás a Milford Soundon

hajózás a Milford Soundon

hajózás a Milford Soundon

panorámaút a Wakatipu-tó partján

tipikus Új-Zélandi táj Queenstown környékén

a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd, ahol a bungee jumping halálugrást 'feltalálták'

utcarészlet Arrowtownban, az aranyásók egykori városában

egy a sok szépen felújított ház közül Arrowtownban, az aranyásók egykori városában

a pékség épülete Arrowtownban, az aranyásók egykori városában

a Shotover folyó kanyonja

a Shotover Jet akár a 80km-es sebességet is eléri a Queenstown melletti folyó kanyonjában

Queenstown – panoráma a felvonó felső állomásáról

pillantás Queenstown kertvárosára

Queenstown áprilisban, amikor Új-Zélandon már ősz van

pillantás Auckland belvárosára – a Sky Tower a déli félteke legmagasabb tornya

Auckland toronyházai a kikötő felől

strand a Nagy Óceáni Út mentén

strand a Nagy Óceáni Út mentén

a Nagy Óceáni út mentén fekvő 60 méter magas sziklák, a 'Tizenkét Apostol'

a Nagy Óceáni Út mentén lévő 60 méter magas sziklák

Melbourne legmagasabb felhőkarcolója, a közel 300 méter magas Eureka-torony

Melbourne – a régi és az új találkozása

Melbourne – a világháborús emlékmű

Melbourne – a XXII. századot idéző Federation tér

Melbourne – Assisi Szent Ferenc szobra a Szent Patrick-katedrálisnál

Melbourne egyik legszebb parkja, a Fitzroy Gardens

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu