EGYIPTOM, A NÍLUS AJÁNDÉKA II.

vörös-tengeri pihenéssel

EGYIPTOM, A NÍLUS AJÁNDÉKA II.

vörös-tengeri pihenéssel

Európán túl / Afrika
5*-os elhelyezéssel
a Kheopsz-piramis
297.000 Ft-tól 305.000 Ft-ig
online jelentkezés lezárva
11 nap / 10 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Kairó – Asszuán és a Hurghada – Kairó – Budapest út­vo­na­lon. Asszuántól Luxorig 5 csil­la­gos hajóval, egyéb­ként pedig lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás

4 éj­sza­ka egy kairói 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éj­sza­ka egy 5 csil­la­gos nílusi hajón és 3 éj­sza­ka egy 5 csil­la­gos ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban Hurghada kör­nyé­kén két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Ellátás

Félpanzió a szál­lo­dák­ban (reggeli, vacsora), teljes ellátás a hajón (reggeli, ebéd, vacsora).

Időpontok

Részvételi díjak

# 2017. márc. 30 - ápr. 9.
 
2017. okt. 17-27. 305.000 Ft
+ reptéri ill.
2017. nov. 14-24. 297.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 59.400 Ft, de ez az összeg jegy­kiál­lításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a helyi autó­buszos közle­ke­dést és a nílusi hajó­zást, a 10 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval, illetve a hajón teljes ellá­tással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zésig és a helyi idegen­vezetéseket.

Az utazás során a Fe­hér­vár Travel jól felké­szült idegen­ve­ze­tője kala­uzolja a csoportot, emellett egy helyi idegen­ve­zető is végig jelen van. Tapasz­ta­la­taink szerint az egyip­tomi köru­tazások sikeres lebo­nyo­lí­tá­sához mind­ket­tőjük munká­jára nagy szükség van.

# A márciusi csoport leírását és árait a téli prog­ram­fü­ze­tünkben adtuk meg.
Egyágyas felár:98.000 Ft
 

Baksis: A helyszínen összesen kb. 40 dollár borravalót illik adni. A helyi szolgáltatók ezt gya­kor­la­ti­lag kötelezőnek tekintik.

Vízumdíj:kb. 8.600 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

1. nap: Kairó

Elutazás menetrend szerinti közvetlen járattal Ferihegyről Kairóba, a muzulmán világ legné­pe­sebb váro­sába. Transzfer az 5 csil­la­gos szállo­dába (3 éj).

2. nap: Gízai Piramisok, Szfinx, Kairó

Délelőtt a Gízai Piramisok és a Szfinx meg­te­kin­té­se Kairó mellett. Több mint 4000 éve állnak ezek a hatalmas épít­mé­nyek itt a sivatag szélén, bámu­latba ejtve minden láto­gatót. Az ókori világ 7 csodája közül mára csak a Gízai Pira­misok maradtak meg. To­vább­uta­zás Kairó központ­jába, vá­ros­né­zés (az Egyip­tomi Múzeum a fel­be­csül­he­tet­len értékű kincse­ivel, a Cita­della és a Mohamed Ali mecset, a Khan el Khalili bazár stb.).

3. nap: Alexandria

Egész napos kirándulás a sivatagon át Egyiptom második leg­na­gyobb váro­sába, Alexand­riába, mely a Nílus-delta nyugati végében, a Földközi-tenger partján fek­szik. Alexandria az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az Egyip­tomot meghó­dító Nagy Sándor alapí­totta több mint 2300 évvel ezelőtt. Vá­ros­né­zés (kata­kombák, Pompeius oszlopa, Qaitbai-erőd, Montazah Palota stb.), majd szabad program.

4. nap: Asszuán, Philae

Transzfer a kairói repülőtérre, utazás Asszuánba, Egyiptom legdé­libb nagy­vá­ro­sába. Láto­gatás az Asszuáni-gátnál, a világ egyik leg­na­gyobb vízi erő­mű­vénél. A gát mögött kelet­kezett Nasszer-tó hossza 500 km. Ezután Philae temp­lomait tekintjük meg, melyeket a gát építése miatt Philae szige­téről egy másik szigetre tele­pí­tettek át. A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk a régi gránit­bányák, ahonnan a fáraók em­lék­mű­vei­nek kőtömbjei is származnak. Itt talál­ható az ún. befe­je­zetlen obe­liszk, amelyik a maga 35 méteres magas­sá­gával a leg­na­gyobb obeliszk lehe­tett volna.
Ezt köve­tően transzfer az 5 csil­la­gos hajóhoz, a kabinok elfog­lalása (3 éj). Délután felukkázás a Níluson.

5. nap: Asszuán, Abu Szimbel, nílusi hajóút, Kom Ombo

Délelőtt szabad program, pihenés a hajón, napozás.
Fakultatív program: Kirándulás lég­kon­dicio­nált autó­busszal a szudáni határ köze­lébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, szik­lába vájt, hatalmas temp­lomaihoz – UNESCO vi­lág­örök­ség. (Indulás hajnali 4-kor, vissza­ér­ke­zés 13 óra körül.)
A fakultatív program ára: 25.800 Ft.
Délután hajózás a Níluson észak felé. Útközben Kom Ombo Ptolemaiosz-kori temp­lo­mának meg­te­kin­té­se.

6. nap: Edfu, nílusi hajóút, Luxor

A Nílus bal partján talál­ható Edfu városa, körül­belül félúton Asszuán és Luxor között. Az itt talál­ható Hórusz-temp­lom a Krisztus előtti I. századra készült el, korának legtel­je­sebb egyip­tomi emléke. Reggel lá­to­ga­tás a temp­lomban, majd tovább­ha­józás. Az egyip­tomi utazás egyik leg­na­gyobb élmé­nye a nílusi hajóút (a part menti, ősi módsze­rekkel művelt földek a szub­tró­pusi növény­zettel és a földeken dolgozó embe­rekkel, a sivatagi tájak, a falvak, ahol megállt az idő stb.).

7. nap: Luxor, Karnak, Királyok völgye

Luxor helyén állott valaha Egyiptom hatalmas fővárosa, a „százkapus" Théba. Érthető, hogy az itteni műem­lékek a leg­je­len­tő­sebbek és leg­ér­té­ke­sebbek. Délelőtt ba­ran­go­lás a Nílus bal oldalán, a halottak váro­sában. Séta a Királyok völgyében a fáraó­sí­rokhoz, majd a Memnon-kolosszu­sok és Hatsepszut       

királynő le­nyű­gö­ző környe­zetben fekvő halotti temp­lomának meg­te­kin­té­se. Délután a Nílus jobb partján lévő Luxori temp­lom, majd a Luxor mellett talál­ható mo­nu­men­tá­lis Karnaki temp­lom meglá­to­ga­tása.
A késő délutáni órákban utazás autó­busszal Hurgha­dába, Egyiptom nép­szerű ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosába (3 éj).

8. nap: Vörös-tenger, Hurghada

Szabad program, pihenés.
A Vörös-tenger és Hurghada szám­ta­lan program­lehe­tő­séget kínál: pl. egész napos hajó­ki­rán­du­lás a Vörös-tengeren a Giftun szigetre; dzsip szafari (dzsi­pezés a siva­tagban, lá­to­ga­tás egy beduin faluban, bete­kintés a bedu­inok életébe); üveg­fe­nekű hajóról is kém­lel­hetik a tenger élő­vi­lágát stb. A prog­ra­mokra a hely­színen lehet jelent­kezni és befizetni.

9. nap: Vörös-tenger, Hurghada

Szabad program, pihenés. Lehetőség fakultatív prog­ra­mokon való részvételre.

10. nap: Memphisz, Szakkara

A reggeli órákban transzfer a hurghadai repülő­térre, utazás Kairóba.
Látogatás az ókori Egyiptom egykori fővá­ro­sában, Memphiszben, majd a közeli Szakka­rába utazunk. Itt talál­ható a világ eddig feltárt legré­gebbi pira­misa, Dzsószer fáraó sírem­léke (a híres lépcsős piramis).
Szállás Kairóban (1 éj).

11. nap: Kairó

Transzfer a kairói repülőtérre, elutazás Ferihegyre menet­rend szerinti közvetlen járattal.

Figyelem: Az egyip­tomi viszo­nyok miatt néha előfordul, hogy a belső repülő­já­ratok, illetve a hajó indu­lása változik, ilyenkor a prog­ramok sorrendje is módo­sulhat. Ez egy meg­le­he­tő­sen szegény afrikai ország, amelynek lakói nem a preci­zi­tá­sukról híresek. Számít­sanak arra is, hogy a szállo­dák kate­go­ri­zá­lása nem feltét­lenül azonos az euró­pa­ival.
Az Egypt Air járatszervezése miatt a belső járatok gyakran kora reggel vagy késő este közlekednek.

Memphisz – II. Ramszesz szobra
Memphisz – II. Ramszesz szobra

Képgaléria

a Mohamed Ali mecset Kairóban

Kairó – a Mohammed Ali mecset udvara

a híres Egyiptomi Múzeum Kairóban

a Gízai Piramisok

tevék a Gízai Piramisoknál

a méltóságteljes Szfinx Gizában

a Qaitbai-erőd Alexandriában

a Montazah Palota Alexandriában

a Philae templomegyüttes Asszuán mellett

a Trajanus csarnok a Philae templom mellett

Abu Szimbel sziklába vájt templomai

Abu Szimbel sziklába vájt templomai

Kom Ombo lenyűgöző romjai

Nílus-parti hangulat

felukkázás a Níluson

Szfinxek sora a Luxori-templom bejárata előtt

a Luxori-templom – részlet

kosfejű szfinx Karnakban

a Memnon-kolosszusok Luxor mellett

Hatsepszut királynő halotti temploma

Szfinx szobor Memphisben

a híres lépcsős piramis Szakkarában

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu