MESEBELI INDIA III.

Mumbai (Bombay), Rajasthan, az Arany Háromszög, Khajuraho és Varanasi

MESEBELI INDIA III.

Mumbai (Bombay), Rajasthan, az Arany Háromszög, Khajuraho és Varanasi

Európán túl / Ázsia
4*-os (esetenként 5*-os) szállodák
egy templom Khajuraho rejtekében
604.000 Ft
online jelentkezés lezárva
18 nap / 17 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Mumbaiba, elutazás Delhi­ből). Indiában Mumbai és Udaipur, Khajuraho és Varanasi, Varanasi és Delhi között repü­lő­géppel, egyéb­ként lég­kon­dicio­nált autó­busszal történik az utazás. Udaipurtól Jodhpurig kb. 6 órás, Jodhpurtól Jaipurig kb. 9 órás, Jaipurból Agrába kb. 5 órás, Agrából Orchhába kb. 7 órás, Orchhából Khajurahóba kb. 5 órás buszo­zás várható.

Figyelem: Indiában a turista­bu­szok sokkal job­bak a tömeg­köz­le­ke­désre hasz­nált bu­szok­nál, de számít­sanak rá, hogy a szín­vo­na­luk elma­rad a Fe­hér­vár Travel autó­buszos uta­zá­sain meg­szo­kott járművekétől.

Szállás

13 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 4 éj­sza­ka 5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. (Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Euró­pá­ban inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)

Ellátás

Félpanzió a 2. nap reggelijétől a 18. nap reggelijéig (17 büfé­reg­geli, 16 bü­fé­va­cso­ra). Termé­sze­tesen a repü­lő­gépen is szol­gál­nak fel a nap­szak­nak megfe­lelő étkezést.

Időpontok

Részvételi díj

# 2017. jan. 31 - febr. 17.
 
2017. nov. 2-19. 604.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 91.600 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülő­je­gyeket (bele­értve a 3 indiai belső járatot is), a 17 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval (a fenti leírás szerint), a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a fel­so­rolt progra­mo­kat (bele­értve a Panna Nemzeti Park belé­pő­díját), de nem tartal­mazza az egyéb belé­pő­dí­ja­kat.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként össze­sen kb. 45 dollárra kell számítani.

# A januári csoport leírását és árait a téli program­fü­zet­ben adtuk meg.
Egyágyas felár:173.000 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 
Vízumdíj:Kb. 50 USD
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál ol­vas­ha­tók.

A Mesebeli India III. programunk igazából a köz­ked­velt II. program meg­hosszab­bítása az Arany Három­szögtől keletre. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók erre­felé egy­részt Khajuraho pompás temp­lo­mai a világ­hírű ero­tikus szobor­cso­por­tokkal, más­részt pedig a Gangesz-parti Varanasi, a hindu vallás leg­szen­tebb helye.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Mumbai (Bombay) nemzet­közi repü­lő­te­rére. Érkezés helyi idő szerint hajnali 2 óra körül (magyar idő szerint este fél 10 körül), transz­fer a szállodába (2 éj).

2. nap: Mumbai (Bombay), Elephanta-sziget

A közel húszmilliós Mumbai (az egykori Bombay) India legfor­gal­ma­sabb kikö­tő­vá­rosa, az ország gazda­sági köz­pontja, a világ filmi­pa­rának leg­na­gyobb cent­ruma (Bollywood). A vá­ros­né­zés során látjuk a bel­város leghí­re­sebb épü­le­teit az India-kaputól a mo­nu­men­tá­lis Viktória pá­lya­ud­varig, vala­mint lá­to­ga­tást teszünk India egyik leg­je­len­tő­sebb múze­umában, a Prince of Wales Múze­umban.
Délután hajó­ki­rán­du­lás a közeli Elephanta-sziget több mint 1000 éves barlang­temp­lo­maihoz, melyek szobrá­szati re­mek­mű­ve­ket őriznek (UNESCO vi­lág­örök­ség).

3. nap: Mumbai (Bombay), Udaipur

Délelőtt a vá­ros­né­zés folytatása, majd transz­fer Mumbai repü­lő­te­rére, utazás Rajasthan tarto­mány legdé­lebbi ré­szé­be, Udaipur váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal, majd transz­fer a szállodába (2 éj).

4. nap: Udaipur

A tavak városa, a hegyekkel körülvett Udaipur sokak szerint India legro­man­ti­ku­sabb tele­pülése, nem vé­let­le­nül nevezik a Kelet Velen­cé­jének. Az egész napot itt tölt­jük, is­mer­ke­dünk a város meses­zép palo­tá­ival, temp­lomaival, kert­je­ivel, szige­te­ivel. Meg­néz­zük ter­mé­sze­te­sen a város fő attrak­ci­óját, a maha­radzsa le­nyű­gö­ző városi palota­együttesét is.

5. nap: Ranakpur

Indulás északi irányba. Útközben megálló Ranak­pur­ban, ahol egy káp­rá­za­tosan szép temp­lom­együt­test nézünk meg (talán a leg­szebb dzsain temp­lom Indi­ában). A 29 terem mennye­zetét össze­sen 1444 már­ványból fara­gott oszlop tartja, melyek között nincs két egy­forma, egyik szebb, mint a másik.
To­vább­uta­zás a Nagy Indiai Sivatag szélén fekvő Jodhpurba, Rajasthan tarto­mány máso­dik leg­na­gyobb váro­sába, szállás (2 éj).

6. nap: Jodhpur, Mandore

Félnapos vá­ros­né­zés a „kék városban”, Jodhpurban. A program során látjuk a város több pompás épü­letét, például a 348 helyi­ségből álló Umaid Bhawan palotát vagy a Jaswant Thada csodá­latos fehér márvány mauzó­le­umot. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a város fölé maga­sodó, mo­nu­men­tá­lis Mehrangarh vár­kas­tély pazar terme­inek meg­te­kin­té­se jelenti.
Délután kirándulás egy évszá­za­dokkal eze­lőtt elha­gyott fő­vá­ros­ba, Mandoréba. A romok és az egykori ural­ko­dók mauzó­le­umai most egy nagyon szép kertben állnak.

7. nap: Pushkar

Utazás Jaipur irányába. Útközben egy kis kitérőt teszünk a „400 temp­lom váro­sába”, Pushkarba, mely egy bájos tó part­ján talál­ható. A város kü­lön­le­ges ne­ve­zetes­sé­ge a Brahma-temp­lom, hiszen a hindu­izmus főis­te­nének csak nagyon kevés temp­lomot szen­teltek egész Indiában.
Szállás Jaipurban (2 éj).

8. nap: Amber-erődpalota, Jaipur

Elő­ször néhány Jaipur körüli látni­valóval is­mer­ke­dünk. Amberben azt a hatalmas XVI. századi erőd­pa­lotát nézzük meg, amely a maha­radzsa székhelye volt, mielőtt megépült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül renge­teg kincset rejt, való­ságos para­di­csoma a művé­sze­tek kedve­lő­inek. A rész­vé­teli díj tartal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára kb. 10 USD/fő.
Ezt követően fotó­szü­netet tar­tunk a roman­tikus Jal Mahalnál (a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén), majd a Gaitort tekintjük meg (művészi ural­ko­dói síremlékek).
Délután Jaipurban, a híres „rózsa­színű város­ban” meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palo­ta­együt­tesét, vala­mint a régi India fejlett csilla­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­ri­umot (Jantar Mantar). Termé­sze­te­sen a bazárlá­to­ga­tás sem maradhat ki a programból.

9. nap: Jaipur, Fatehpur Sikri

A délelőtt egy részét még Jaipurban töltjük: fotó­szünet a Szelek palo­tá­jánál, majd az autó­buszból meg­cso­dál­juk a falak­kal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat és fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál.
Ezután búcsú Jaipurtól, utazás Agra irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­ko­dói rezi­den­ci­áját. Néhány év múlva a császár elköl­tö­zött, a palo­ta­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egy­kori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Agrába, szállás (2 éj).

10. nap: Sikandra, Agra

Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában megte­kint­jük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­le­umát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása követ­kezik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lé­két nézzük meg („márvány ékszer­do­boz­nak” is szokták nevezni).
A délutáni program fő attrak­ci­óját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A le­nyű­gö­ző méretű, fehér már­ványból készült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

11. nap: Gwalior

Utazás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­latú városba, Gwaliorba. Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai egészen kü­lön­le­ges temp­lo­mokat és palo­tákat őriznek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is, majd indu­lunk tovább déli-délkeleti irányba. Szállás Orchhában vagy kör­nyé­kén (1 éj).

12. nap: Orchha, Khajuraho

A délelőtt nagyobbik részét Orchhában töltjük. Az egykori királyi szék­hely kissé kiesik a fő turista útvo­na­lakból, ezért aztán az utazók itt még egy kis darab eredeti Indi­ával talál­koz­hat­nak. Séta az ősi ural­kodói palo­ták, temp­lo­mok és romok között. Láto­gatás a pompás Jahangir Mahal palo­ta­együt­tesben és a gyönyörű Lakshmi Narayan-temp­lomban.
Ezt köve­tően utazás kelet felé, Khajurahóba. Ebben az isten háta mögötti falu­ban talál­ható az az 1000 éves épü­let­együt­tes, mely az indiai temp­lom­épí­té­szet csúcsát jelenti. Valaha több mint 80 temp­lom volt ebben az ősi városban, melyek a tele­pülés XIII. századi hanyat­lása után 700 évig voltak elrejt­ve egy sűrű erdőben. Az angolok fedezték fel újra ezt a csodát a XIX. században. A temp­lomok kü­lön­le­gességét a szám­ta­lan szobor­dísz adja, melyek isteneket, isten­nőket, harco­sokat, tánco­sokat ábrá­zolnak, de a világ­hír­nevet az ero­tikus jele­ne­teket ábrá­zoló szob­roknak köszönhetik.
Megérkezés után a temp­lomok keleti csoportját nézzük meg, majd elfog­laljuk a szál­lodai szobáinkat (2 éj).

13. nap: Khajuraho – nyugati temp­lomok, Panna Nemzeti Park

Délelőtt a khajurahói temp­lomok nyugati csoport­jához láto­ga­tunk. Itt talál­ható a 31 méter magas Kandariya Mahadeva temp­lom, melyet a leg­szebb­nek tartanak Khajurahóban.
Ezután terepjárókkal kirán­dulás a közeli Panna Nemzeti Parkba, ahol sok­féle vadállat él (pl. tigrisek, párducok, hiénák, növény­evő patások, hüllők, kü­lön­le­ges madarak stb.).

14. nap: Khajuraho – falusi élet, Varanasi

Reggeli után bejárjuk Khajuraho falut, és így uta­saink bete­kin­tést nyer­hetnek az indiai falusi életbe.
Ezt követően transzfer Khajuraho repülő­te­rére, utazás Varanasiba, a világ egyik legősibb váro­sába. A Gangesz-parti metro­po­lisz a hinduk legszen­tebb városa, hasonló szerepe van számukra, mint Mekkának a musz­limok esetében. Érdekes a siká­toros óváros, a szám­ta­lan temp­lom, de a fő lát­ni­va­lót a Gangesz part­jára ezrével érkező za­rán­dokok és az általuk végzett szer­tar­tások jelentik.
A kora esti órákban már részt veszünk egy csóna­ká­záson, hihe­tetlen látvány lesz az Aarti, az esti tűz­szer­tartás. Szállás Varanasiban (2 éj).

15. nap: Varanasi, Sarnath

Korai ébresztő, majd a varanasi programunk csúcs­pontja követ­kezik: csóna­kázás napkel­tekor a Gangeszen a ghatok (lépcső­sorok) mentén, ahol megfi­gyel­hetjük a za­rán­dokok reggeli tevé­keny­ségét. Délelőtt vissza­térünk a szállo­dába, a reggeli után egy kis pihenő következik.
A nap to­váb­bi ré­szé­ben Varanasi egyéb látni­va­ló­ival is­mer­ke­dünk (hindu temp­lomok, egye­tem, híres selyem­gyár stb.), vala­mint egy kirán­du­lást teszünk a közeli Sarnathba, egy másik világ­vallás szent helyére. A hagyo­mány szerint Buddha a megvi­lá­go­so­dása után itt tartotta első prédi­ká­cióját több mint 2500 évvel ezelőtt (rom­kert, sztúpák, budd­hista temp­lomok, érdekes múzeum).

16. nap: Delhi

Transzfer Varanasi repülőterére, utazás Delhibe. Délután elkezdjük az is­mer­ke­dést a várossal (India-kapu, Par­la­ment, Elnöki Palota stb.). Szállás Delhi­ben (2 éj).

17. nap: Delhi

Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, melynek során mind Ódelhi, mind Újdelhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb att­rak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gandhi emlék­műve), a Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), Humayun mau­zó­leuma és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győ­zelmi toronnyal). Nap­közben ellá­to­ga­tunk Delhi egyik legkü­lön­le­gesebb épít­mé­nyéhez, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág formájú Bahai-temp­lomhoz is.

18. nap:

Kora reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Indiából. Érkezés Buda­pest­re a késő délutáni órákban.

napjaink eleganciája
napjaink eleganciája
Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu