VARÁZSLATOS MEXIKÓ

piramisok, gyarmati emlékek, felhőkarcolók, álomstrandok

VARÁZSLATOS MEXIKÓ

piramisok, gyarmati emlékek, felhőkarcolók, álomstrandok

Európán túl / Amerika
4-5*-os szállodák
a Nap-piramis Teotihuacánban
532.000 Ft
online jelentkezés lezárva
11 nap / 9 éjszaka

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Mexikóváros, a Mexikóváros – Mérida és a Cancún – Budapest út­vo­na­lon, a programok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Megjegyzés: Ehhez a csoporthoz sikerült olyan repülőjegyet foglalnunk, amivel a csoportnak Cancúnból nem kell visszarepülni Mexi­kó­vá­rosba, hanem közvetlenül repülhet Nyugat-Európába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvetlen járat előnyei többek között az eggyel kevesebb átszállás hazaútban, valamint a kb. 3,5 órával kevesebb összes repülési idő, amely által a csoport a haza­uta­zás napján jó 4 órával több időt tud Cancúnban eltölteni.

Szállás

5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 4 éj­sza­ka (Cancúnban) egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
Figyelem: Me­xi­kóban a ten­ger­par­ti 5 csil­la­gos szállodák nagy része Európában inkább 4 csil­la­gos szin­tű­nek felel meg.

Ellátás

Félpanzió a körutazás során (5 büfé- vagy ame­rikai reggeli és 4 ebéd vagy vacsora a 2. naptól az 5. napig – napi egy főét­kezés). A cancúni szál­lo­dá­ban (a 6. nap estéjétől a 10. nap reggeléig) all inclusive rend­szerű, itt a napi három­szori étkezés mellett a korlátlan ital­fogyasz­tás is benne van az árban.
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A tengerentúli repülőjáraton biztosítanak egy főétkezést.

Időpontok

Részvételi díj

2017. febr. 3-13. 532.000 Ft
+ reptéri ill.
# 2017. nov. 15-25.
 
# 2017. dec. 7-17.
 

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 102.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autó­buszt, a 9 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott étke­zé­sekkel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pődí­jakkal, valamint a helyi idegen­vezető és a Fe­hér­vár Travel idegen­veze­tőjé­nek költ­sé­geit.

# A 2017. novemberi és decemberi csoportok pontos leírását és árait a katalógus ja­nu­ár végi zárásakor még nem tudtuk meg­ha­tároz­ni. Terveink szerint április köze­péig vég­le­ge­sít­jük a progra­mot és az ára­kat. Kérjük, fi­gyel­jék hon­lapunkat, vagy ér­dek­lőd­jenek iro­dánk­nál!
A februári csoportot eredetileg a téli program­fü­zet­ben hirdettük meg.
Egyágyas felár:139.500 Ft
 
Betegség-, baleset-
és poggyászbiztosítás:

450 Ft/nap
(bővebben lásd ide kattintva)
 

További információk a hasznos tudni­va­lók­nál olvas­ha­tóak.

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Mexikóvárosba, a világ egyik legnépesebb váro­sába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban, transzfer a szállodába (4 éj).

2. nap: Mexikóváros, Puebla

Délelőtt is­mer­ke­dés Mexikó fővárosával (Zócalo – a város hatalmas főtere; a ka­ted­rá­lis – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nemzeti Palota; Te­noch­titlán, az azték főváros romjai stb.).
Ezután kirándulás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az or­szág 5000 méter feletti hegy­csúcsaira. Puebla óvárosa nagy­szerűen megőrizte gyarmati jellegét. Vá­ros­né­zés: ka­ted­rá­lis, Szent Domon­kos-temp­lom a mese­szép Rózsa­füzér-kápol­nával, művész­negyed, színes házsorok a gyarmati korszakból stb. Vissza­utazás Mexikó­városba a késő délutáni órákban.

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco

Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein keresztül a Mexikó­várostól délre fekvő Cuer­na­vacába, az örök tavasz váro­sába és Taxcóba, az ezüst­városba. Útközben fotó­szünet a mexikó­városi Olimpiai Stadionnál és a modern moza­ikokkal borított Egye­temi Könyvtár épüle­ténél. Cuerna­vacában rövid séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű ka­ted­rá­lis, Cortés palotája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik leg­szebb kisváro­sába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüst­bá­nyá­szat­nak köszön­hette gaz­dagságát. Az utazókat elbűvöli a város fekvése, a kanyargós, macs­ka­kö­ves utcácskák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­művesek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca-temp­lom, mely a churriguereszk stílus mester­műve.

4. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros

Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teoti­huacáni rom­városba, mely annak idején már a beván­dorló aztékokat is lenyűgözte (minden mexikói kör­utazás „kötelező" programja). Meg­cso­dál­juk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mind­kettő meg­mászható), sétálunk a „Holtak utcáján" a Citadella nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lomához. Vissza­útban meg­néz­zük a guada­lupei régi és új bazilikát, amely Amerika leg­na­gyobb za­rán­dokhelye (Szűz Mária XVI. századi meg­je­le­nésének helyszíne).
Délután lá­to­ga­tás a mexikóvárosi Chapultepec park­ban lévő Nemzeti Antro­pológiai Múzeumban, Föl­dünk egyik leggaz­dagabb régészeti múzeumában (a Ko­lum­busz előtti közép-amerikai civili­zációk való­ságos kin­csesháza).

5. nap: Uxmal, Mérida

Transzfer Mexikóváros repülőterére, utazás Méri­dába, Yucatán állam főváro­sába. Kirándulás a szavannával körülvett Uxmalba, az egyik leglátvá­nyosabb maya rom­városba (Varázsló pira­misa, Apá­ca­zárda, Teknős­béka háza, Kor­mányzó palotája, Nagy piramis).
Ezután vá­ros­né­zés Méridában, melynek során látjuk Mérida elegáns főterét, a ka­ted­rá­list, a gyönyörű vá­ros­házát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kor­mányzója volt), valamint a híres Montejo sugárutat tele szebbnél szebb palotákkal. Méridát „fehér városnak” is szokták nevezni tiszta, rendezett utcái és jól karban­tartott épületei miatt. Szállás Méridában (1 éj).

6. nap: Izamal, Chichén Itzá, Cancún

Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin és maya in­diánok lakta falvakon keresztül Izamalba, a „sárga városba". A Szent Antal-kolostor meg­te­kin­té­se, majd Chichén Itzá, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb rom­városa követ­kezik. A régészeti körzet bejárása során látjuk a Csillag­vizsgáló épületét, a Kukulkán piramist, a Lab­da­játék terét, a Harcosok temp­lomát és a Szent kutat, ahol az indiánok ember­áldoza­tokat mutat­tak be az Eső­istennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világhírű üdü­lő­öve­ze­té­be, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-tenger part­ján fekvő Cancúnban (4 éj).

7. nap: Cancún, Xcaret

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkü­lön­le­gesebb attrakciójához, a Xcaret öko-régészeti te­ma­tikus parkba. Ízelítő a park kíná­latából: maya romok, rekonstruált maya falu, állat­kert közép-amerikai állatokkal, lo­vas­be­mu­ta­tó, akvárium, delfinek, bota­nikus kert, múzeum a maya rom­városok makett­jeivel, lagúna fürdési és búvár­kodási lehe­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este részvétel egy látvá­nyos előadáson, ahol Mexikó története eleve­nedik meg az indiánok labda­játé­kaitól kezdve a spanyol hódí­táson keresztül a spanyolok és az indiánok keve­redé­séig. Az elő­adás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­tatója a mexikói nép­vise­le­teknek, nép­ze­néknek és nép­táncoknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fize­tendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költ­ség miatt.

8. nap: Cancún, Tulum

Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romváro­sába. A romok igazi vonz­erejét azok fekvése adja. A leg­épebben megmaradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emelkedő 25 méter magas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – ga­ran­tált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költ­ség miatt.

9. nap: Cancún

Szabad program, pihenés a karibi ten­ger­parton, illetve ide­gen­ve­ze­tőnkkel fakultatív lehe­tő­ség egy újabb kirándulásra.

10. nap: Cancún

Szabad program, majd a délutáni órákban transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás Buda­pest­re.

11. nap:

Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Képgaléria

Mexikóváros – a katedrális városi kápolnája

Mexikóváros impozáns katedrálisa

A Nemzeti Palota Mexikóvárosban

Az Egyetemi Könyvtár épülete Mexikóvárosban

Pueblai utcarészlet

A pueblai Szent Domonkos-templom – részlet

A Popocatepetl vulkán Puebla mellett

Taxco, az ezüstváros

A taxcói Santa Prisca templom

Helyi zenészek Taxcóban

Taxco fehérre meszelt házai és a Santa Prisca templom

Hangulatos utcakép Taxcóból, az ezüstvárosból

A Nap-piramis Teotihuacánban

A Nap-piramis Teotihuacánban

A Hold-piramis Teotihuacánban

Mexikó egyik jellegzetessége

Guadalupe – az új és a régi bazilika

A látványos maya romváros, Uxmal

Uxmal – a Varázsló piramisa

Uxmal: a Varázsló piramisa

Uxmal: az Apácazárda épületegyüttese

Indián nő szövés közben

A Szent Antal-kolostor Izamalban

Az izamali Szent Antal-kolostor – részlet

Izamal, a „sárga város”

Chichén Itzá – a csillagvizsgáló épülete

A híres Kukulkán piramis Chichén Itzában

Chichén Itzá: a Harcosok temploma

Chichén Itzá – a Kukulkán-piramis

Chichén Itzá – a Kukulkán-piramis

Cancún fehérhomokos tengerpartja

Cancún fehérhomokos tengerpartja

Cancún madártávlatból

Cancún madártávlatból

Xcaret – Maya férfiak népviseletben

Színek játéka Xcaretben

Maya táncosok

Xcaret ökopark – részlet

Mexikói lovasnő Xcaretben

A Xcaret öko-régészeti tematikus park madártávlatból

A Karib-tenger partján fekvő Tulum romjai

Az El Castillo Tulumban

A híres azték naptár

Tulum romjai a Karib-tenger partján

Tulum romjai

Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Várkörút 40.
Tel.: 06 22 321-871 (4 fővonal), 06 22 331-997 • Fax: 06 22 348-688
info@fehervartravel.hu

Belépődíjak

A részvételi díj tartalmazza a belép

A részvételi díjak tartalmazzák a belépődíjakat.

Hasznos tudnivalók

Időjárás: Mexikóban a száraz évszak október végétől április elejéig tart. A száraz évszakban Mexikóváros környékén és a Yucatán-félszigeten ritka az eső, sok a napsütés. Csapadék inkább csak az ország déli részén, Chiapas államban fordul elő (15 napos körutazás). Novembertől márciusig Chiapas államban és a Yucatán-félszigeten 28-30 °C körüli csúcshőmérsékletekre lehet számítani. Mexikóváros és környéke több mint 2000 méter magasan fekszik a tenger szintje felett, ott a nappali csúcshőmérsékletek 20-22 °C körüliek. A szinte folyamatos napsütés miatt ezt is kellemes melegnek érzik a turisták. Estére, illetve éjszakára viszont Mexikóvárosban lehűl a levegő, a hőmérséklet 10 °C alá is csökkenhet. A Karib-tenger térségére jellemző hurrikánszezon (amely Cancún környékét is érintheti) szeptember elejétől október végéig tart.
Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség.
Időzóna: Magyarországhoz képest mínusz 7 óra (ez alól kivétel Mexikó Quintana Roo állama, ahol Cancún és a Maya Riviéra is található, itt az időzóna eltérés mínusz 6 óra).
Repülési idők: Nyugat-Európából Mexikóvárosba a repülőút hossza kb. 12 óra, a Mexikóváros – Mérida szakasz kb. 2 órás. Cancúnból Nyugat-Európáig kb. 10 óra a repülési idő.
Útlevél: Az útlevélnek a belépéstől számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Vízum: 2017 januári információk alapján magyar állampolgároknak nem szükséges.
Megjegyzés: Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot.
Cím: Budapest IX. kerület, Albert Flórián út 3/a (bejárat a Vágóhíd utca felől).
Telefon: (0036) (1) 476-1364
honlap: www.oek.hu

Autóbusz felszállási lehetőségek

(c) Fehérvár Travel